Personvern: Kan bli hengende etter

Venstre har gjennom mange år engasjert seg i personvernspørsmål. Vi må innrømme at den teknologiske utviklingen går videre i en fart som vi ikke kunne ha forestilt oss for bare få år siden, og personvernet er under stadig og sterkt press. Det er stor fare for at politikken blir hengende etter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Trine Skei Grandes innlegg i Stortingets debatt om Datatilsynets og personvernnemdas årsmeldinger

President,

Dette er bakgrunnen for at Venstre i dag fremmer forslaget om en personvernkommisjon, noe jeg skal komme tilbake til.

"Som søvngjengere inn i et overvåkingssamfunn?" er det retoriske — og tankevekkende — spørsmålet på forsiden av Datatilsynets "Personvernrapport" i jubileumsåret 2005. Det er all grunn til å spørre. Stadig flere overvåkingstiltak blir akseptert i lys av de gode hensikter, men summen av det hele kan etter hvert bli ganske ubehagelig.

Jeg er glad for at en samlet komité sier det er nødvendig med fortsatt sterkt fokus på personvernet, og at Datatilsynets sentrale rolle både som premissleverandør og forslagsstiller understrekes. Det fritar ikke oss politikere for ansvaret for disse sakene. Det er menneskerettigheter som trues av utviklingen. "Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse", heter det som kjent i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Datatilsynet viser i årsmeldingen til flere tydelige trender hvor personvernet enten står under et sterkt press eller er på vikende front. Dette gjelder områder som privat etterforskning, fravikelse av informasjonsplikten, internasjonal bekjempelse av kriminalitet og terror, press mot taushetsplikt og personvern knyttet til offentlige databaser og journalsystemer, gjenbruk og lagring av sensitive personopplysninger, publisering av personopplysninger på Internett og bortfall av anonyme eller sporløse alternativer.

Hver for seg kan alle tiltak for økt sikkerhet, økt effektivitet, enklere saksbehandling osv ha fornuftige begrunnelser. Problemet er at så få ser helheten og summen av det Datatilsynets direktør Georg Apenes har kalt "de gode hensikters tyranni".

Det er ut fra ønsket om et slikt mer helhetlig grep at Venstre foreslår en Personvernkommisjon, som kan gå grundig inn i denne problemstillingen.

En personvernkommisjon må gå tungt inn i alle de nevnte utviklingstrekkene. I tillegg kommer utfordringene innenfor en rekke andre områder: Bruk av biometri i pass, ID-kort og adgangstegn, bruk og registrering av DNA, bruk av fotlenker knyttet til kriminalitet så vel som sykdom, pålegg om lagring og oppbevaring av teleopplysninger, arbeidsgiveres økende kontrollvirksomhet av egne ansatte gjennom e-post, bruk av mobiltelefon og kameraovervåkning. Det gjelder innenfor helsevesenet med bl.a. pasientregistrering, reservasjonsmuligheter og hvem som skal kunne bruke og ha tilgang til denne informasjonen. Det gjelder stadig nye utfordringer når det gjelder registrering av bruk av privatbil – bompassering, veiprising, obligatorisk EPS.

President,
etter Venstres syn legger innstillingen fra komiteen godt til rette for en personvernkommisjon. Vi sier at det er "nødvendig å sette fokus på hvor grensene for den private sfæren skal gå". Vi sier det er "nødvendig med debatt". Vi mener "det vil være nødvendig å trekke en rekke grenseganger", og vi sier det "er viktig at flere enn Datatilsynet engasjerer seg". "Vi er betenkt over sider ved utviklingen".

I sum; mange spørsmål, få svar. Det skal man heller ikke forvente i en innstilling om disse årsmeldingene, men det er samtidig uttrykk for en sterk uro blandet med usikkerhet om veien videre.

Derfor bør vi etter Venstres mening løfte personvernet opp til en helhetlig og prinsipiell debatt og belysning på ny — nettopp for å unngå at "vi går som søvngjengere inn i et overvåkingssamfunn".

President,
Et sterkt personvern er avgjørende både for den enkeltes frihet og for demokratiet. Vernet om den private sfæren er en forutsetning for et fritt samfunn. Friheten forutsetter at hvert menneske vernes mot utilbørlig registrering, overvåking og inngripen i privatlivet, enten det er staten eller private instanser som står for det.

Demokratiet forutsetter at det er borgerne som kontrollerer staten, ikke staten som kontrollerer borgerne. Et samfunn som innvaderer privatsfæren eller har et likegyldig forhold til registrering og overvåkning av sine egne borgere er et samfunn på vei bort fra demokratiet og mot det totalitære. Det er derfor Venstres oppfatning at det skal svært tungtveiende argumenter til for at hensynet til personvernet skal vike.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**