Om Venstre.

Venstre er et liberalt parti som ble stiftet i 1884. Venstre er det eldste partiet i Norge og har vært med på å forme det norske demokratiet. Venstre har som mål å skape et grønt, rettferdig og moderne samfunn der alle har like muligheter og frihet til å utvikle seg.

Venstre bygger sin politikk på grunnleggende verdier som frihet, ansvar, toleranse og sosial rettferdighet.

Venstre mener at hvert menneske har et ansvar for seg selv, for fellesskapet og for miljøet. Venstre vil at alle skal ha frihet til å velge sitt eget liv, men også respektere andres valg. Frihet betyr også at alle mennesker skal få gjøre det som gjør dem mest lykkelige, så lenge det ikke skader andre mennesker eller naturen.

Venstre vil at alle skal ha like rettigheter og plikter, og alle skal ha mulighet til å ha makten i eget liv – uavhengig av alder, kjønn, tro, livssyn, livssituasjon og bakgrunn. Venstre vil at alle skal ha tilgang til god utdanning, helse og velferd.

Venstre er et sentrumsparti som samarbeider med andre partier for å finne gode løsninger for Norge. Venstre har vært med i flere regjeringer og har satt sitt preg på norsk politikk. Venstre har en stolt historie og har blant annet kjempet for stemmerett for kvinner, parlamentarisme, folkeskole, miljøvern og menneskerettigheter.

Noen av Venstres kampsaker

 • Å styrke kunnskapssamfunnet ved å øke satsingen på forskning, innovasjon og utdanning.
 • Å sikre en rettferdig grønn omstilling av næringslivet ved å legge til rette for gründere, småbedrifter og grønne arbeidsplasser.
 • Å forsvare det liberale demokratiet mot autoritære krefter og styrke Norges rolle i verden.
 • Å kutte klimagassutslippene
 • Å ta vare på naturen
 • Å fremme en human asyl- og integreringspolitikk som gir beskyttelse til de som trenger det og muligheter til de som kommer.

Hvis du vil vite mer om Venstre og vår politikk, kan du lese Venstres prinsipprogram eller temasidene om Venstres politikk.

Du kan også bli medlem av Venstre eller støtte partiet med en donasjon. Venstre trenger din stemme for å ta Norge framover!

Venstre enkelt forklart

Tre viktige verdier

 1. Frihet: Vi skal øke friheten for hvert enkelt menneske. Alle er forskjellige, men alle skal ha like muligheter.
 2. Fellesskap: Vi vil ha et fellesskap med små forskjeller, bygget på tillit, toleranse og mangfold.
 3. Samarbeid: Vi tror på samarbeid på tvers av landegrenser, for å løse de store utfordringene i vår tid.

Vi må løse utfordringer sammen

Venstre kjemper for et samfunn der alle kan delta, med sosiale utjevning og målrettede tiltak for de svakeste blant oss.

Vi mener mangfold styrker fellesskapet vårt. Alle er forskjellige, men alle kan bidra.

Vår oppgave er ikke å ta valg for folk, men å sette folk i stand til å bestemme selv. Deltakelse og aktiv frivillighet, kunst og kultur bygger medborgerskap.

Mangfold styrker fellesskapet vårt. Alle er forskjellige, men alle kan bidra

Det er også et liberalt ansvar å ta vare på hverandre. Vi skal ha et velferdssamfunn som inkluderer de som faller utenfor. De store utfordringene i vår tid må løses gjennom samarbeid på tvers av landegrenser.

 1. Vi skal løse klima og naturkrisen: Fordi vi tar ansvar for naturen og for friheten til de som kommer etter oss.
 2. Vi satser på skolen: Fordi kunnskap og tidlig innsats gir alle like muligheter i livet.
 3. Vi heier på små og store jobbskapere: Fordi verdier må skapes før de kan deles. Gjennom grønn vekst sikrer vi velferd og bærekraft.
Venstres ledertrio

Venstres ledelse

Guri Melby er partileder siden høsten 2020, mens nestledere i partiet er Sveinung Rotevatn og Abid Raja.

Venstres visjon og formål

I Venstres vedtekter for Venstres hovedorganisasjon er følgende formål definert:

 • å samle personer med et sosialt liberalt grunnsyn til innsats for fred og internasjonalt samarbeid
 • arbeide for sosial, kulturell og økonomisk framgang i vårt land og i verden som helhet
 • gjennom opplysning å øke forståelsen og interessen for samfunnsspørsmål
 • å virke for å få Venstrefolk valgt inn i landets representative organer.

Venstre tror på det myndige mennesket som utvikler seg gjennom valg og handlinger i samspill med andre. Venstre vil ha et samfunn der frie mennesker kan leve i fellesskap og respekt for hverandre

Venstres prinsipprogram

Venstres historie og ideologi

Venstre ble stiftet den 28. januar 1884 og er Norges eldste parti. Venstre er et liberalt parti og er det eneste sosialliberale partiet i norsk politikk.

Venstres Hus 1954
Arkitekturfoto av Venstres hus, ved Youngstorget. Huset går også under navnet “Skeiva”, og blei innviet i 1954. (Knutsen, Knut, arkitekt (1903-1969))

Venstre er en del av en internasjonal idétradisjon som går tilbake til opplysningstidas humanisme og 16- og 1700-tallet med krav om frihet fra tvang og vilkårlig styre.

Venstre ble stiftet som et sosialliberalt parti. Det betydde at de kombinerte frihet for den enkelte med ansvar for hverandre. Dette var den sosiale liberalismens kjerne. På grunnlag av denne ideologien kjempet Venstre for innføringen av folkestyret, utbyggingen av den offentlige skolen og begynnelsen på velferdsstaten.

Liberalismen har utviklet seg videre fram mot vår tid. Mange av dens grunnleggende ideer om menneskerettigheter, maktspredning og samfunnsorganisering har blitt allment akseptert.

Men det er fremdeles forskjeller mellom et sosialliberalt parti og andre partier. Vi ønsker en stat som aktivt bekjemper sosial urettferdighet i samfunnet. Samtidig ønsker vi å unngå at staten og utvalgte interesseorganisasjoner får for stor makt på bekostning av enkeltmennesket og mangfoldet i det sivile samfunnet.

Venstres politiske grunnlag

Venstres prinsipprogram ble vedtatt på Venstres landsmøte 2020. I programmet definerer vi 10 liberale prinsipper.

10 liberale prinsipper.

 1. Frihet
  Vårt mål er enkeltmenneskets frihet. Alle skal ha mulighet til å ha makten i eget liv – uavhengig av alder, kjønn, tro, livssyn, livssituasjon og bakgrunn.
 2. Ansvar
  Alle har ansvar for sine egne valg. De av oss som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det.
 3. Fellesskap
  Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Grunnlaget for frie liv skaper vi best ved å respektere og ta vare på naturen.
 4. Rettferdighet
  En fri verden kjennetegnes av rettferdighet, verdighet og muligheter for alle. Frie samfunn bygger på fellesskap og et godt sikkerhetsnett for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne, samt bekjemper fattigdom. Fellesskap sikrer frihet og muligheter for alle.
 5. Marked
  Innovasjon, frihandel og rettferdig konkurranse sikrer effektiv ressursutnyttelse og økt velstand. Misbruk av markedsmakt og monopoldannelser må hindres. Arbeidstakere må sikres et vern mot utnyttelse og rett til fri fagorganisering. Innsats skal belønnes og velstand fordeles.
 6. Likeverd
  Det er en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Det gode liv er ikke likt for alle. Vi skal møte annerledeshet med respekt og toleranse.
 7. Livskvalitet
  Liberal politikk skal ikke bare sikre materiell trygghet og velstand, men også fremme livskvalitet og menneskelig vekst. Gode liv skapes også gjennom kultur, naturopplevelser og åndsliv, frivillig arbeid og læring. Frihet forutsetter kunnskap. Alle har rett til å lære å lese, skrive og regne. Alle har rett til kunnskap og informasjon for å kunne bruke retten til å ytre seg i samfunnet.
 8. Demokrati
  Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset. Makt skal komme nedenfra. Stemmerett for alle, ytringsfrihet og organisasjonsfrihet er grunnleggende for å sikre et levende folkestyre. Politisk makt skal forankres i demokratiske institusjoner. Beslutninger skal fattes nærmest mulig den det gjelder.
 9. Maktspredning
  Et liberalt samfunn har fire bærebjelker: demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Maktkonsentrasjon truer et åpent og demokratisk samfunn. Maktspredning, åpne prosesser og en fri og uavhengig presse er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon.
 10. Framtidstro
  Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger. Venstres optimisme bunner i en sterk tillit til menneskenes skaperkraft. Vi tror på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt – for alle.

Venstre (V) er Norges liberale parti.

Vi kjemper for frihet og muligheter for hver enkelt, samtidig som vi tar vare på hverandre. Frihet betyr at du skal få bestemme over deg selv.

Det betyr at alle mennesker skal få gjøre det som gjør dem mest lykkelige, så lenge det ikke skader andre mennesker eller naturen. Vi skal ta ekstra godt vare på dem som ikke har det bra. Slik lager vi et godt samfunn for alle, uansett hvem du er.