Om partiet Venstre

Venstre er Norges eldste politiske parti og har alltid satt folk først. Vi kjemper for ei grønnere, rausere og mer sosialliberal framtid.

Venstres historie er også reformenes historie, for fellesskolen, likestilling, folketrygden, barns og arbeideres rettigheter, sosial utjevning, et renere miljø og demokrati.

Frihet for den enkelte, ansvar for hverandre.

Venstre kjemper for et samfunn der alle kan delta. For sosial utjevning, gjennom en sterk offentlig skole og gjennom målrettede tiltak for de svakeste blant oss.

Venstres utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og det ansvaret vi alle har for felles­skapet, for miljøet og for hverandre. Vi vil at våre barn og barnebarn skal ha minst like gode og trygge liv som vi har i dag.

Derfor er skole, miljø, ogflere jobber er våre hjertesaker. Det er også derfor vi er på lag med framtida.

Venstre vil utvide den enkeltes mulighet til å ha makten i eget liv – uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn. Vi hviler først når friheten gjelder overalt, for alle.

Venstres prinsipprogram
Venstre logo folk først_vertikal

Folk først.

Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livene sine på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som tar vare på oss når vi trenger det.

I det gode velferdssamfunnet er hvert enkelt menneske mye viktigere enn systemene. Derfor vil Venstre finne rettferdige løsninger som er tilpasset den enkelte sine evner og ambisjoner, i stedet for å behandle mennesker kun som del av en gruppe.

For Venstre handler det om å skape de gode fellesskapsløsningene som skal gi barna våre minst like trygge og gode liv som vi har i dag. Vi kan bare skape en god og trygg velferdsstat når vi inkluderer hver enkelt av oss i den. Derfor setter Venstre folk først.

Litt om historie og ideologi

Venstres Hus (før nybyggingen) Oktober 1951

Venstre ble stiftet den 28. januar 1884 og er Norges eldste parti. Venstre er et liberalt parti og er det eneste sosialliberale partiet i norsk politikk.

Venstre er en del av en internasjonal idétradisjon som går tilbake til opplysningstidas humanisme og 16- og 1700-tallet med krav om frihet fra tvang og vilkårlig styre.

Formelle friheter alene ga ikke alle virkelig frihet og et verdig liv. Derfor vokste den sosiale liberalismen fram på 1800-tallet med krav om en aktiv stat for å skape sosial rettferdighet og reell frihet for alle.

Når Venstre dannes i 1884 er frihet for den enkelte supplert med ansvar for hverandre. Dette er den sosiale liberalismens kjerne. Sosialliberalismen danner grunnlaget for innføringen av folkestyret, utbyggingen av den offentlige skolen og begynnelsen på velferdsstaten.

Fram mot vår tid utvikler liberalismen seg videre. Dens grunnleggende ideer om menneskerettigheter, maktspredning og samfunnsorganisering har fått stort gjennomslag.

Fremdeles er det mye som skiller et sosialliberalt parti fra andre: Vi ønsker en stat som aktivt bekjemper sosial urettferdighet i samfunnet. Samtidig ønsker vi å unngå at staten og utvalgte interesseorganisasjoner får for stor makt på bekostning av enkeltmennesket og mangfoldet i det sivile samfunnet.

Les mer om Venstres historie

Venstres ledertrio

Abid Raja, Guri Melby og Sveinung Rotevatn

Partiets ledelse

Guri Melbyer partileder siden høsten 2020, mens nestledere i partiet er Sveinung Rotevatn og Abid Raja.

Venstres visjon og formål

I Venstres vedtekter for Venstres hovedorganisasjon er følgende formål definert:

 • å samle personer med et sosialt liberalt grunnsyn til innsats for fred og internasjonalt samarbeid
 • arbeide for sosial, kulturell og økonomisk framgang i vårt land og i verden som helhet
 • gjennom opplysning å øke forståelsen og interessen for samfunnsspørsmål
 • å virke for å få Venstrefolk valgt inn i landets representative organer.

Venstres visjon

Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

Venstres prinsipprogram

Venstres politiske grunnlag

Les mer om: Grunnlaget for Venstres politikk er 10 liberale prinsipper:

 1. Friheten skal gjelde overalt, for alle.
 2. Det personlige ansvaret er ufravikelig.
 3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner.
 4. Virkelig frihet forutsetter felleskap og rettferdighet.
 5. Alle er likeverdige, men ingen er like.
 6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst.
 7. Politisk makt skal komme nedenfra.
 8. Makt skal spres og balanseres.
 9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset.
 10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis.