Ny energipolitikk – satsing på bioenergi

Venstre ønsker en ny energipolitikk som reduserer CO2-utslippene og stimulerer næringsutvikling i distriktene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Strømforbruket i Norge har økt sterkt de siste årene. I diskusjonene om hvordan forbruket skal dekkes opp er det tre hovedalternativer:

– bygging av gasskraftverk
– direkte bruk av naturgass og oljefyring
– utbygging av ulike former for fornybare energikilder, herunder bioenergi.

Venstre vil at ny energi skal produseres fra fornybare energikilder. Venstre ønsker derfor en særlig satsing hvor bioenergi kommer til erstatning for elektrisk oppvarming og fossile energikilder. Samtidig er det viktig at energien utnyttes mer effektivt gjennom effektiviseringstiltak. I transportsektoren bør biodrivstoff som biogass, biodiesel og bioetanol delvis erstatte bensin og diesel.

Etter Venstres mening må en ny energipolitikk baseres på:

– Grønne sertifikater
– Utbygging av fjernvarme- og nærvarmeanlegg i tettbygde strøk.
– Nye og rehabiliterte offentlige bygninger skal være energieffektive og ha varmeløsninger basert på biobrensel, fjernvarme eller varmepumper fremfor direkte bruk av el.
– Et avgiftssystem som tilgodeser biovarme fremfor fossil gass og olje til oppvarmingsformål.
– Utskifting av alle anlegg for olje og gassfyring til biovarmeanlegg innen 2015.
– En ambisiøs satsing på lavenergibygninger
– Økt FoU på fornybar varme, herunder bioenergi og solfangere

Det er mål for Venstre at 10% av omsetningen av drivstoff innen transportsektoren er basert på biodrivstoff senest innen 2010. Dette oppnås ved:

– Et avgiftsystem som gjør alt biodrivstoff konkurransedyktig i markedet
– Krav om at alle større bensinstasjoner tilbyr minst ett miljødrivstoff
– Innblanding av 5% biodrivstoff i ordinært drivstoff
– Krav om at 25% av alle offentlige biler kan benytte rent biodrivstoff

Venstre vil videre at en må styrke forskning og utvikling og legge til rette for prøveprosjekter i forbindelse med hydrogen som drivstoff.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**