KrF og Venstre : Kortsiktig forvaltingsplan

Kristelig Folkeparti og Venstre mener det er beklagelig at regjeringspartiene ikke ønsket å sikre et bredest mulig flertall om en balansert forvaltningsplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Stortingets energi- og miljøkomité avga i dag innstilling til Stortinget om forvaltningsplanen om nordområdene. KrF og Venstre ønsker en plan som kombinerer åpning av noen områder for petroleumsaktivitet og samtidig sikrer at området utenfor Lofoten og Vesterålen får status som petroleumsfri sone.

Langsiktig avklaring
KrF og Venstre ønsker petroleumsaktivitet i Nord, noe som vil bidra til verdiskapning og sysselsetting. En åpning for utbygging i enkelte områder må imidlertid balanseres mot petroleumsfrie soner der hvor miljøet er mest sårbart. KrF og Venstre krevde en langsiktig avklaring av hvor det kan drives petroleumsvirksomhet, hvor det trengs ny kunnskap før avgjørelser tas og hvor det skal være petroleumsfri sone. De to partiene mener dette er en forutsetning for å kunne kalle planen en helhetlig forvaltningsplan, og ikke en ren utbyggingsplan.

Det er derfor beklagelig at områder som er satt på vent i denne stortingsperioden, skal vurderes på ny i 2010. Dette gjør at kampen om disse områdene alt er i gang.

Nødvendig forskning
KrF og Venstre er opptatt av å sikre ressurser til nødvendig forskning som kan dekke kunnskapshull. Partiene jobber også for tiltak som forebygger og reduserer forurensing, og som sikrer en tilfredsstillende oljevern- og slepebåtberedskap.

KrF og Venstre kan nå bare konstatere at det ikke har vært vilje fra regjeringspartiene til å styrke miljøprofilen i planen, noe som kunne sikret fisken og andre naturressurser på lang sikt.

SV svikter miljøet
Det er tydelig at SV velger regjeringsmakt fremfor viktige miljøspørsmål. SV unnlater å støtte forslag de selv har fremmet tidligere. Når til og med FrP støtter forslag som styrker miljøprofilen i forvaltningsplanen betydelig er det oppsiktsvekkende at Regjeringspartiene ikke er med. Det er åpenbart flertall for viktige miljøsaker på Stortinget, men uten SVs støtte vil viktige tiltak aldri komme miljøet eller befolkningen i nord til gode.

Forslag KrF og Venstre har fremmet i forbindelse med Stortingets behandling av forvaltningsplanen:
* Regjeringen må bevilge tilstrekkelig med midler til å dekke kunnskapsbehovet knyttet til den helhetlige forvaltingen av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten i forbindelse med statsbudsjettet for 2007. (Støttet av FrP og Høyre)
* Regjeringen må snarest sikre en slepebåtkapasitet som tar hensyn til det sårbare kystmiljøet langs hele norskekysten – med en normal responstid på 6 timer, og maksimalt 12 timer.” (Støttet av FrP og Høyre)
* Regjeringen må snarest ratifisere ballastvannkonvensjonen. (Støttet av FrP og Høyre)
* Regjeringen må sørge for en tilfredsstillende oljevernberedskap dimensjonert i forhold til risiko fra petroleumsaktivitet og skipstrafikk. (støttet av FrP og Høyre)
* Regjeringen må komme tilbake til Stortinget med en oppdatert analyse av ressursbehovet innen oljevernberedskapen i løpet av våren 2007. (støttet av FrP og Høyre)
* Regjeringen må justere de påbudte seilingsledene i tråd med anbefalingene i forvaltningsplanen så snart som praktisk mulig. (Støttet av FrP)
* Regjeringen må innføre nullutslippsregimet for havområdet utenfor Lofoten og Barentshavet for landanlegg tilknyttet petroleumsvirksomheten.
* Regjeringen må vurdere å søke PSSA-status for de sårbare og verdifulle havområdene for området utenfor Lofoten og Barentshavet.
* Regjeringen må etablere en petroleumsfri sone utenfor Lofoten og Vesterålen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**