Krever flere spesialpedagoger på hver enkelt skole

I norsk skole er vi ikke gode nok til å gi elever tilpasset opplæring. Barn og ungdom med lærevansker, funksjonshemminger og atferdsproblemer får ikke den hjelp de har krav på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Rapporter fra norske klasserom tyder også på at de elevene som trenger mest hjelp i for liten grad blir ivaretatt av faglært personell. Venstre vil ikke akseptere at det er tilfeldigheter som avgjør om elever som krever ekstra oppfølging blir fanget opp og får den undervisning de har krav på.

Dersom skolen skal være en arena for sosial utjevning, mener Venstre det er åpenbart at vi trenger mye mer spesialpedagogisk kompetanse direkte inn i skolen – i samarbeid med de som arbeider i skolen. Det er av avgjørende betydning å ha ordninger som fanger opp dem som faller utenfor og trenger spesialundervisning på et tidligst mulig tidspunkt.

Venstre viser til evalueringen av allmennlærerutdanningen fra NOKUT, som også peker på behovet for spesialpedagogisk kompetanse direkte i skolehverdagen. Venstre vil også vise til det finske systemet, der den spesialpedagogiske spesialiseringen er en tyngre komponent i lærerutdanningen. Finland har også et mer desentralisert spesialpedagogisk tilbud, der den spesialpedagogiske kompetansen oftest er lokalisert på hver enkelt skole.

Venstre mener vi må ha flere spesialpedagoger på skolene, som kan fange opp elever som trenger spesialundervisning og som har kompetanse til å gi spesialundervisning til de elevene som trenger det. Vi trenger flere spesialpedagoger i felten og ikke ved sentrale kontorer. Dette er en mer fornuftig bruk av ressursene, til det beste for elevene.

Venstre krever derfor:
” At elever som har spesielle behov følges opp av lærere som har spesialpedagogisk kompetanse, ikke av ufaglærte.
” Den spesialpedagogiske rådgivningstjeneste bør organiseres slik den spesialpedagogiske kompetansen i større grad kommer til nytte i klasserommet der lærer og elev møtes.
” At den spesialpedagogiske komponenten i allmennlærerutdanningen blir tydeligere og styrkes, og at den kan være en valgmulighet for ytterligere spesialisering som lærer (“spesiallærer”).
” At det satses på utdanning av flere spesialpedagoger og lærere med spesialpedagogisk kompetanse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**