– Våkn opp, ta klimaansvar!

Venstre vil at Norge skal ta en lederrolle i de internasjonale klimaforhandlingene. Dette krever at vi setter konkrete mål i klimapolitikken på kort og mellomlang sikt. Derfor må Norge ha som mål å kutte minst 30 % av utslippene innen 2020. Venstre vil snarest ha på plass et tverrpolitisk klimaforlik rundt målsetninger for klimagassreduksjoner basert på en klimamelding til Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det blir mer og mer klart at Norge – med dagens politikk – ikke vil klare sine Kyotoforpliktelser uten store innkjøp av kvoter fra utlandet. Stern-rapporten viste at kostnadene knyttet til globale klimaendringer vil bli skyhøye, mens at kostnadene knyttet til å forhindre dette, vil være overkommelige og vesentlig lavere. Det norske lavutslippsutvalgets innstilling peker på det samme. Utvalget la 4. oktober i år fram sine innstilling for å senke Norges CO2-utslipp med 2/3 innen 2050.

Venstre støtter Lavutslippsutvalgets tiltakspakke for inneværende Stortingsperiode som inneholder følgende tiltak:
” Igangsette enn “klimavett”-kampanje.
” Støtte til Lavutslippsutvalgets foreslåtte teknologipakke og støtte til den teknologisatsingen som Forskningsrådets klimaforskningsutvalg anbefaler.
” Videreutvikling av teknologiske nyvinninger gjennom etablering av pilot- og demonstrasjonsprosjekter.
” Realisering av CO2-fangst og -lagring i alle gass- og kullkraftverk.
” Satsing på lav- og nullutslippskjøretøy – gjennom mer miljøtilpassede bilavgifter, statlige innkjøp, statlige pålegg og gjennom sikring av omsetningen av biodrivstoff – til minst femprosent av omsetningen innen 2009.
” Økt satsing på CO2-nøytral fyring – gjennom støtte til varmesystemer basert på biobrensel og varmepumper, samt med innføring av returpant på gamle olje- og gasskjeler.
” Økt satsing på energieffektivisering – gjennom skjerpete bygningsstandarder for energiforbruket per kvadratmeter i bygg.
” Etablering av tydelige, stabile og langsiktige støtteordninger til utvikling av fornybare energikilder. Her må også energileveranser til varmemarkedet inkluderes.
” Stimulering av klimavennlige offentlige innkjøp gjennom omfattende motivasjons og opplæringstiltak blant relevante ansatte og gjennom sterkere håndheving av reglene for offentlige innkjøp.
” Sektorvise tiltaksplaner og forslag til virkemidler fra departementene – med mål om et klimavennlig Norge.

I tillegg til dette vil Venstre:
” At petroleumsindustrien skal bære et større ansvar for de globale klimaendringene.
” At forurenser skal være med å bære kostnadene ved rensing av gass- og kullkraftverk.
” Aktivt arbeid for at det europeiske kvotehandelssystemet og systemet under Kyoto-protokollen videreutvikles og for at flere land og sektorer tar på seg bindende utslippsforpliktelser, slik at mest mulig av kvotene auksjoneres bort.
” Legge til rette for CO2-fangst og -lagring ved de store punktutslippene i norsk industri.
” Gjennomføre en utredning om konsekvenser ved klimaendringer i Norge og en plan for klimatilpasning.
” Ha en vesentlig styrking av utdannings- og forskningsinnsatsen innen klimaspørsmål og klimavennlige løsninger.
” Norge må få en radikal forbedring av jernbanetilbudet, inkludert en satsing på høyhastighetstog. Mer godstransport må flyttes fra vei til bane og sjø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**