Gjennomslag for personvern- kommisjon

Venstre fremmet i mars i år et forslag om en personvernkommisjon. Nå oppretter regjeringen en egen kommisjon for personvern. Dette er et gjennomslag for Venstres forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre fremmet i mars i år et forslag om en personvernkommisjon. Nå oppretter regjeringen en egen kommisjon for personvern. Dette er et gjennomslag for Venstres forslag.
Personvernet står under stadig sterkere press. Utviklingen skjer i rekordfart og det er vanskelig å få en helhetlig oversikt over situasjonen og trusselbildet for personvernet. Venstre mener derfor det er behov for en helhetlig gjennomgang av de utfordringer personvernet står overfor i dag, og i tiden som kommer. Personvernkommisjonen bør fremme forslag som kan styrke bevisstheten om personvernet, og styrke dets status i møte med den teknologiske utvikling og ønsker om økte former for registrering og overvåking.
Et sterkt personvern er avgjørende både for den enkeltes frihet og for demokratiet. Vernet om den private sfæren er en forutsetning for et fritt samfunn. Friheten forutsetter at hvert menneske vernes mot utilbørlig registrering, overvåking og inngripen i privatlivet. Demokratiet forutsetter at det i siste instans er borgerne som kontrollerer staten, ikke staten som kontrollerer borgerne.

Tonje Løwer Gurholt
Fylkesleder i Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**