Utkast til nytt prinsipprogram

Med dette oversendes komiteens forslag til nytt prinsipprogram for Venstre. Vi har etter beste evne forsøkt å følge mandatet og har hatt 8 møter gjennom et drøyt halvår. Dokumentet sendes i to utgaver — en tekstfil og et utkast til trykket brosjyreformat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstres prinsipprogramkomité 2006-2007
Grimstad/Oslo: 16. januar 2007

Til
Venstres Hovedorganisasjon
v/ generalsekretær Terje Breivik[b]

– Prinsipprogram i pdf-format: [Last ned]
– Prinsipprogram i tekstformat: [Last ned]

I tråd med mandatet er det laget et vesentlig kortere program enn sist — ca 20 prosent av tekstmengden. For å få det til, har vi gjort noen politiske og redaksjonelle valg. Programmet er ikke en katalog over alle Venstres prinsipielle meninger, men et utvalg knyttet til det vi mener er de viktigste utfordringene. De tre første kapitlene klargjør Venstres ideologi og samfunnssyn og har sin form. De fem neste er sydd over samme lest: En innledning i to avsnitt, tre utfordringer og fire avsnitt som svar på hver av disse. I sum innenfor to A4-sider i det valgte tekstformat. Etter komiteens oppfatning er det viktig at disse formatvalgene legges til grunn for den videre behandling, dersom ambisjonene om et kortere og lesbart program skal oppfylles.

Komiteen har nøye diskutert begrepene liberal og sosialliberal, bruker begge og understreker at vi ser dem som synonymer. Venstre har i det siste brukt sosialliberal i stortingsvalgprogrammet, brosjyrer etc. Liberal er et viktig og positivt ord som Venstre også må ha eierskap til og som dekker viktige realiteter som til dels går videre enn sosialliberal. Vi tenker da særlig på kampen for de grunnleggende rettighetene i samfunnet, altså en hovedsak for Venstre. Sosialliberal er et lite brukt ord utenfor Venstre-miljøer, mens liberal er et ord de fleste har et forhold til. Venstrefolk må kunne bruke det begrepet de føler mest for. Men for partiet er en enstemmig komité klar på at vi også må beholde og forsterke eierskapet til liberal-begrepet og fylle det med vårt innhold.

Vi som har laget programforslaget erkjenner at det finnes mange liberale dilemma. Som at menneskers frie valg kan gi uønskede konsekvenser for dem selv eller for samfunnet. Andre ganger står viktige verdier i motstrid til hverandre. Det er for eksempel ikke alltid lett å forene frihet og trygghet. Stilt overfor slike utfordringer er det likevel ingen løsning for Venstre bare å bli pragmatisk, der den ene mellomløsningen er like god som den andre. Liberalere har en forpliktelse til å skape løsninger som i størst mulig grad ivaretar alle verdier vi ser som viktige. Som regel innebærer også det at vi må gjøre oss opp en mening om hva som er aller viktigst.

Det er et ønske fra komiteen at den skal få mulighet til å kommentere innkomne forslag i forkant av landsstyrets behandling, og vi ber sentralstyret vurdere dette.

Flere av komiteens medlemmer skal innlede på fylkesårsmøter og ellers, og står til rådighet i debatten framover. Vi takker for oppdraget og ser fram til prosessen videre. Ikke minst til et endelig program som vi håper er tydeligere ideologisk og mer praktisk anvendbart i arbeidet med å gjøre Venstre til et større parti.

Vennlig hilsen
Hans Antonsen (leder/s)
Atle Hagtun, sekretær

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**