— Skedsmo må halvere klimagassutslippene

Tall som Statistisk Sentralbyrå har offentliggjort i dag viser at klimagassutslippene i Skedsmo har gått ned med 10 prosent siden 1991. Landsgjennomsnittet er 13 prosents økning. Skedsmo Venstre mener at kommunen bør bygge videre på dette og ta mål av seg om å bli en foregangskommune i kampen mot global oppvarming. — Skedsmo bør sette som målsetning å halvere utslippene innen 2020, sier Boye Bjerkholt, leder i Skedsmo Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Trafikk, vei, kø

Foto: Microsoft

Målt i CO2-ekvivalenter ble det sluppet ut 173 000 tonn klimagasser i Skedsmo i 2005. Veitrafikken var ansvarlig for hele 62 prosent av utslippene, mens bruk av fossile brensler til oppvarming og andre formål i bygg sto for 14 prosent. Landbruk bidro til 4 prosent av utslippene, avfallsdeponsering til 6, mens øvrige kilder sto for 14 prosent.

Mens gjennomsnittskommunen har økt sine utslipp med 13 prosent, har Skedsmo redusert sine med 10 siden 1991. Denne reduksjonen kommer til tross for at veitrafikk og annen samferdsel i Skedsmo har økt sine utslipp i perioden. Nedgangen skyldes først og fremst mindre bruk av fyringsoljer i industrien, næringsvirksomhet og husholdningene, og reduserte utslipp fra avfallsdeponi.

Venstre oppfordrer nå de andre lokalpartiene til å vise at de også tar klimatrusselen på alvor.

— Norge sliter med en kraftsosialistisk regjering som ikke tar klimatrusselen på alvor, men som i stedet gir tillatelser til bygging av gasskraftverk uten CO2-rensing. Derfor er det veldig viktig at politikerne i Skedsmo nå tar ansvar og forplikter seg til å kutte sine lokale klimagassutslipp, slik f.eks. California har gjort i USA. Skedsmo kan bli Norges California, sier Bjerkholt.

— Skedsmo Venstre ønsker at vi innen 2020 skal ha halvert klimautslippene i forhold til de vi hadde i 1990. Nå har vi allerede redusert 10 prosent, og da er det bare 40 prosentpoeng igjen. Det kan vi klare, mener Bjerkholt.

Han mener det er like viktig at kommuner tallfester klimaforpliktelser som at staten gjør det. — Det er utrolig viktig å tallfeste klimamål. Hvis ikke ender vi lett opp med at det vi kutter bare blir summen av alle behagelige klimatiltak, og ikke summen av de tiltak som faktisk er nødvendige å gjennomføre for å unngå en alvorlig klimakrise, poengeter han.

Skedsmo Venstre krever en lokal klimatiltaksplan som spesielt sikrer at man reduserer utslippene i veitrafikken som står for over halvparten av utslippene. Venstres kravliste:

– Skedsmo skal halvere sine klimagassutslipp fra 1990-nivå innen 2020.
– Alle biler som brukes av det offentlige skal gå på biodrivstoff, elektrisitet eller hydrogen innen 2011
– Det skal være fyllestasjoner for biodrivstoff i hele kommunen innen 2011
– Oljefyrer i kommunale bygg må erstattes med fornybare energikilder
– Det må stilles krav til alle nybygg om varmeisolasjon og bruk av fornybare energikilder ved oppvarming
– Det må føres eget klimaregnskap for alle kommunale enheter, kombinert med en belønningsordning for de som har de største reduksjonene
– Det må tilrettelegges bedre for bruk av sykkel i hele kommunen
– I samarbeid med fylkeskommunen må kollektivtilbudet styrkes og prisene reduseres

Rapporten fra SSB finner du her.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
Boye Bjerkholt, leder i Skedsmo Venstre
93412869

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**