UWC-studentar må vente

Gunvald Ludvigsen ber regjeringa vurdere ei ordning med to-årig opphaldstillatelse for elevar ved United World College. Regjeringa vil førebels ikkje endre reglane slik at utanlandske studentar ved skulen i Fjaler får opphaldsløyve for heile studietida på to år. I dag må dei søke på nytt etter eitt år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Gunvald Ludvigsen

Foto: Rune Kongsro

Stortingsrepresentant Gunvald Ludvigsen har etterlyst eit enklare regelverk som kan spare både elevar, skulen og lokalt lensmannskontor for unødig arbeid. Inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen seier regjeringa kjem tilbake til saka i framlegget til ny utlendingslov som kjem i juni.

Under spørsmål og svar frå handsaminga i Stortinget.

Spørsmål fra Gunvald Ludvigsen (V), til arbeids- og inkluderingsministeren (A)
Datert 05.02.2007

– Vil statsråden vurdere en ordning med to-årig oppholdstillatelse for elever ved United World College, for dermed å forenkle hverdagen både for skoleelever og saksbehandlere?
Begrunnelse: Red Cross Nordic United World College ble etablert i Fjaler i Sogn og Fjordane i 1995. Siden etableringen har skolen blitt en svært sentral institusjon i distriktet, og omlag 200 ungdommer fra 80 land studerer her – fordelt på to årskull. Studiet er to-årig. Etter dagens praksis må oppholdstillatelsen for den enkelte elev fornyes hvert år, til tross for at ungdommene i all hovedsak er elever ved skolen i to år. Dette resulterer blant annet i et svært ressurskrevende og omfattende merarbeid for det lokale lensmannskontoret i Fjaler. Ved en forenkling av dagens regelverk vil disse ressursene kunne benyttes på en annen måte, og hverdagen vil bli lettere for elevene og de ansatte ved skolen.

Besvart 14.02.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

– Etter gjeldende regelverk gis første gangs tillatelse til arbeid eller opphold i alminnelighet for ett, to eller tre år. Systemet er differensiert, avhengig av hva som er grunnlaget for søknaden. For enkelte grupper, herunder flyktninger, kan tillatelse gis for inntil tre år. I sistnevnte tilfelle er hensynet blant annet at vedkommende er gitt en tillatelse som danner grunnlag for permanent opphold i Norge. Søknader om opphold i studieøyemed er derimot i utgangspunktet midlertidig og gis i dag for ett år av gangen. Årsaken til dette er blant annet at man ved søknad om fornyelse skal vise at vilkårene for fortsatt opphold fremdeles er til stede. For studenter vil dette særlig gjelde studieprogresjon.

– Utlendingslovutvalget (NOU 2004:20) som har utredet og utarbeidet forslag til ny utlendingslov, har foreslått at den nærmere reguleringen av tillatelsens varighet fortsatt bør skje i forskrift. Utvalget har derfor ikke drøftet mulige endringer i dagens regler. Som kjent vil forslag til ny utlendingslov bli fremlagt for Stortinget i juni 2007. Ved utarbeiding av forskrifter til den nye loven vil departementet foreta en fullstendig gjennomgang av dagens forskriftsbestemmelser, herunder vil det være aktuelt å vurdere om det er grunnlag for å foreta endringer i dagens regler når det gjelder lengden av oppholdstillatelser for studenter. Det er imidlertid viktig å ha en helhetlig tilnærming til problemstillingen, og jeg må derfor få komme tilbake til spørsmålet i forbindelse med arbeidet med forskriften til ny utlendingslov, sa arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**