FOKUS PÅ LÆREPLASSER I KOMMUNAL SEKTOR

Hvorfor er det så viktig å satse på lærlinger i kommunal sektor? Det er ikke bare en grunn, men mange grunner til det. Ringsaker kommune skiller seg ut fra landsgjennomsnittet ved at det er forholdsvis mange eldre i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Dette gir seg utslag i et økt behov for hjemmebasert og institusjonsbasert pleie og omsorg. Særlig innen omsorgsfagene, men også innen flere områder i kommunal sektor, er det et skrikende behov for kvalifiserte "hender".

ØKT BEHOV FOR LÆREPLASSER
I Ringsaker kommune er det i dag totalt 21 læreplasser. Kommunenes sentralforbund KS har som målsetting at det opprettes én læreplass per tusen innbyggere, dette tilsvarer 32 læreplasser i Ringsaker kommune.
Vi vet at innen fem år så vil 63 hjelpepleiere/fagarbeidere i Ringsaker kommune nå pensjonsalderen. Det betyr at det må utdannes 13 personer hvert år de neste 5 år bare for å erstatte de som går av med pensjon. Det er en forsiktig kalkulering idet vi vet at mange i denne aldersgruppen slutter før oppnådd alderspensjon. I tillegg vil vi få et økt pleiebehov både fordi vi får flere eldre og pleietrengende, og fordi nye ressurskrevende grupper kommer til.

VEILEDERE VIKTIG
Det er ikke nok bare å opprette nye læreplasser i kommunal sektor. Motiverte kandidater og høy kvalitet på utdanningen er helt avgjørende for at resultatet skal bli slik vi alle ønsker. Det er viktig å øke anseelsen både hos de som lærer bort og hos de som mottar lærdom. Da må samarbeidet med videregående skole og ungdomsskoler i kommunen styrkes slik at motiverte søkere finner veien til en kommunal lærlingplass. Først da kan en lærekontrakt være et" gullkantet papir".
Fokus må også rettes mot de veiledere som påtar seg det ansvaret det er å veilede og instruere en eller flere lærlinger. Slik situasjonen er i dag honoreres et så viktig arbeid ikke økonomisk. Det må det bli en forandring på. Stimuleringstiltak må til for å heve interesse og kompetanse til instruktørene. Systematisk opplæring av de aktuelle instruktører slik at de i større grad føler at de behersker oppgaven. Det vil styrke anseelsen hos de som påtar seg en så viktig rolle. En veileder ordning for denne aldersklassen er særdeles krevende. I tillegg til å være faglærer og rollefigur, er det ofte nødvendig med et sosialt engasjement utenom det faglige. Noen trenger tettere oppfølging enn andre. Derfor er det viktig med mest mulig kompetanse.

KVALIFISERTE SENIORER
Det finnes mange godt kvalifiserte "seniorer" i de ulike faggrupper som burde oppfordres til å ta et større ansvar i opplæringen av ungdom innen fagutdanning. På den måten kan man utnytte den livserfaring og faglige erfaring som denne gruppen sitter med. Et slikt tiltak må det legges til rette for.

UTDANNING AV FAGARBEIDERE
Det er viktig at fokus rettes mot den kommunale utdanning av fagarbeidere. De vil under og etter utdanning være en særdeles viktig ressurs for kommunen og for den store del av kommunens innbyggere som trenger denne type tjenester. Venstre i Ringsaker vil fortsatt arbeide for å bedre utdanning og rekruttering innen kommunesektoren. Det er en billig investering med store muligheter for gevinst og god avkastning.

Morten Andersen
Kommunestyrerepresentant
Ringsaker Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**