Interpellasjon fra Morten Andersen, Ringsaker Venstre om NAV

NAV-reformen er en av de største velferdsreformene etter krigen som nå settes i verk i alle landets kommuner. Den nye velferdsforvaltningen — NAV er et nytt konsept der nåværende trygdekontor, arbeidskontor og deler av sosialkontoret skal erstattes av et nytt kontor, NAV.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Interpellasjon fra Morten Andersen, Venstre. På denne måten vil en kunne samordne de offentlige tjenester, og gi en bedre og mer helhetlig tjeneste til brukerne. " En dør, en skranke, ett telefonnummer". Det er en bred politisk enighet bak denne ordningen, der brukeren av disse viktige offentlige tjenester settes i fokus. Et stort serviceløft for befolkningen.

Ett sted

Saksdokumenter

Foto: Microsoft

Innen 1.januar 2010 skal de statlige kontorene trygdekontoret, arbeidskontoret og deler av sosialkontoret være slått sammen. Prosessen skjer gradvis i alle landets kommuner, og starter 1. juli 2006. Sammensmeltningen av dagens etater skal tilpasses brukeren, og vil ferdig utviklet gi en stor personlig og samfunnsnyttig gevinst. For eksempel gjøre veien tilbake til arbeidslivet lettere.
Nærhet til brukeren er et stikkord i den nye NAV-reformen. Hver kommune skal ha sitt kontor. Små og nærliggende kommuner kan av praktiske årsaker samarbeide om ett kontor der det er hensiktsmessig. I større byer vil hver bydel få sitt kontor for å opprettholde nærheten til brukerne.

Størst i Innlandet

Ringsaker kommune er den største og mest folkerike kommunen i Innlandet. Vel 32000 innbyggere med spredt bomønster og to naturlige tettsteder. I dag ligger trygdekontoret i Moelv. Aetat ligger i Brumunddal. Det samme gjør sosialkontoret etter at det ble samlet i Brumunddal for hele kommunen. Et nytt NAV kontor vil smelte disse etatene sammen til ett kontor og ett sted for publikum. Tilgjengeligheten for kommunens innbyggere vil avgjort bli den beste om Ringsaker kommune fikk sitt NAV kontor både i Brumunddal og i Moelv, slik tilbudet er i bydelene i de større byer. Med dagens teknologi vil dette utad være ett kommune kontor med to dører, en dør for nordre Ringsaker og en dør for søndre Ringsaker. I dag er det i snitt ca. 100 personer som daglig oppsøker trygdekontoret i kommunen. Besøkende til Aetat og sosialkontor kommer i tillegg. Disse vil nå få ett kontor å forholde seg til. Det vil derfor være av stor betydning for innbyggerne i Ringsaker å få NAV kontor i Brumunddal og i Moelv.

Spørsmålet er:
Vil ordføreren arbeide aktivt for at det blir et NAV kontor i Brumunddal og i Moelv?

30 mai 2006
Morten Andersen, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**