5. Sosialt ansvar

Venstre har et sterkt sosialt ansvar for de som faller utenfor, og ønsker et samfunn som sikrer folk trygget i alle livets faser. Velferdstilbudene må alltid bygge på respekt for det enkelte menneskets integritet, og i langt større grad enn i dag tilpasses den enkeltes ønsker og behov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


5.1 Borgerlønn og sosialhjelp

Borgerlønn er tanken om at alle borgere skal være garantert en minsteinntekt. Dette vil innebære en stor reform der ulike velferdsordninger slås sammen. Venstre har en visjon om at dette skal bli Norges neste store velferdsreform.

Ja til borgerlønn
Til enhver tid befinner mange mennesker seg utenfor arbeidsmarkedet av ulike årsaker. Dette gjelder eksempelvis arbeidsledige, sosialhjelpsmottakere, studenter, kunstnere og andre som i kortere eller lengre tid ikke er i fast arbeid. Borgerlønn innebærer en samordning og forenkling av dagens rigide system med mange forskjellige velferdsordninger. Venstre ønsker et rettferdig og enkelt system. Borgerlønn må innføres av sentrale myndigheter. Venstre i Bergen vil jobbe for at Bergen kan bli prøvekommune for borgerlønn.

Sosialkontorene inn i NAV
Gjennom NAV-reformen slås Aetat og trygdeetaten sammen til en felles Norsk arbeids- og velferdsetat (NAV). Sosialkontorene samarbeider tett med NAV. Venstre mener at sosialkontorene snarest mulig må innlemmes fullt og helt, fordi dette vil sikre borgerne enkle og oversiktelige tjenester. Inntil dette skjer er det viktig at sosialkontorene samlokaliseres med NAV i alle bydeler. Etter Venstres oppfatning representerer NAV-reformen på mange måter et første skritt mot borgerlønn.

Øk sosialhjelpssatsene
Sosialkontorene skal gi effektiv hjelp og veiledning til dem som havner i en økonomisk krise. Ingen skal oppleve å falle mellom to stoler når man trenger velferdsstaten som mest. Målet må være at sosialkontoret gir bistand i en akuttfase før man hjelpes ut i arbeid, utdanning eller over i permantente trygdeordninger dersom man ikke er arbeidsfør. Venstre vil opprettholde 80- prosentsregelen, og vil arbeide for at sosialhjelpssatsene økes gjennom årlig indeksregulering. Etter Venstres oppfatning må sosialkontorene gi et bedre tilbud til barnefamilier, slik at barna får mulighet til å være med på ordinære fritidsaktiviteter sammen med andre barn.

5.2. Helse og eldre

Eldre, gamle

Foto: Microsoft

De aller fleste av oss opplever i løpet av livet at vi trenger hjelp fra kommunens helsetjenester. Enten man trenger hjelp i hjemmet, behandling for somatiske eller psykiske lidelser eller må ha plass på sykehjem, skal kommunen stille opp for den enkelte borger.

Bedre fastlegeordning
Fastlegen utgjør det viktigste helsetilbudet for befolkningen i og med at det er her man først tar kontakt når man har behov for hjelp. Dessverre har studenter og rusmisbrukere størst problem med å få fastlege i Bergen. Venstre mener at alle som bor i Bergen har krav på fastlege, og det må tas initiativ overfor staten for å sikre at dette blir muliggjort. Det bør foretas en gjennomgang av fastlegeordningen med sikte på å styrke studenters og rusmisbrukeres rettigheter. Venstre mener at Bergen kommune må ta et initiativ overfor sentrale myndigheter i forhold til dette.

Bedre psykisk helsetjeneste
Psykiske lidelser berører store deler av befolkningen. Venstre vil styrke samarbeidet mellom de ulike nivåene i behandlingsapparatet. Venstre er positiv til utbyggingen av Distrikts Psykiatriske Sentra (DPS). Det er særlig viktig at fastlegen og DPS har et tett samarbeid. Det må satses på holdningskapende arbeid for redusere fordommene mot pasienter med psykiske lidelser.

Bedre barne- ungdomspsykiatri
Venstre mener det er behov for å styrke innsatsen innen barne- og ungdomspsykiatri. Staten har et hovedansvar for dette, men det er samtidig behov for en bedre samordning mellom de statlige og de kommunale tilbudene og for å se disse i en helhetlig sammenheng. Venstre mener skolehelsetjenesten må tilføres kompetanse innenfor psykiatri, fordi det er til skolehelsetjenesten mange barn og unge først henvender seg når de har behov for hjelp. Et døgnåpent krisesenter for unge, gjerne i samarbeid med private aktører, kan være et viktig tiltak for å bedre den psykiske helsetjenesten for ungdom.

Fortsatt fritt brukervalg
Alle som har behov for det, skal sikres praktisk og medisinsk hjelp i hjemmet, men det må fortsatt skilles mellom helsetjenester og praktisk bistand. Slik sikres alle et forsvarlig tilbud. Venstre støtter fritt brukervalg i hjemmetjenesten, fordi det innebærer at folk kan velge mellom den kommunale leverandøren og ulike private leverandører av hjemmetjenester. Det er viktig at det finnes et privat alternativ til kommunens hjemmetjenester, slik at den enkelte kan velge det tilbudet som vedkommende mener passer best. Mennesker må imidlertid også ha rett til ikke å velge, og alle som ikke vil eller kan velge mellom kommunale eller private hjemmetjenester skal automatisk tildeles hjelp fra den kommunale hjemmetjenesten. Pleietrengende må få bo i sitt eget hjem så lenge de ønsker det og så lenge det er medisinsk forsvarlig.

Etabler bokollektiv for eldre
Servicebolig er for mange et godt alternativ til sykehjem. Det passer imidlertid ikke for alle. Noen er for friske til å bo på sykehjem, samtidig som de ikke er friske nok til å klare seg alene i servicebolig. Venstre vil derfor at kommunen i samarbeid med private aktører, skal ta initiativ til å opprette bokollektiv for eldre. I disse kollektivene vil beboerne kunne hjelpe hverandre, samtidig som man også får bistand fra hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Ved behov må kollektivene kunne bemannes permanent av helsepersonell. Bokollektiv vil hjelpe mange eldre ut av ensomhet og inn i en tilværelse der man daglig har sosial omgang med andre eldre.

Flere sykehjemsplasser
Sykehjemmene skal gi et godt tilbud til alle som opplever omfattende helsesvikt. Venstre mener flere sykehjem bør ha akuttplasser, slik at mennesker som snarlig trenger sykehjemsplass slipper å stå i kø. Det må etableres flere sykehjemsplasser de neste årene for å imøtekomme det økende behovet. Sykehjemmenes kompetanse innenfor aldersdemens og alderspsykiatri bør styrkes. Venstre vil bedre omsorgen for mennesker som er i livets sluttfase. Flere sykehjem bør få spisskompetanse, slik at de kan gi tilbud om lindrende behandling til døende mennesker. I fremtiden vil det i større grad være et mangfold av pasienter med ulike livssyn ved sykehjemmene. Venstre mener at alle trossamfunn må få samme adgang til å virke ved sykehjemmene som Den Norske Kirke har hatt til nå.

Sats på eldresentre
Eldresentrene er en viktig arena for eldre som ønsker å komme sammen i et sosialt fellesskap. Det må være eldresentre i alle bydeler, gjerne samlokalisert med sykehjem eller aldersinstitusjoner. På eldresentrene må det legges til rette for organisasjonsliv, frivillighet og aktivisering.

Bedre individuelt tilpasset institusjonstilbud
For Venstre er det viktig å sikre et helsetilbud som er tilpasset den enkeltes behov slik at man unngår sammenblanding av forskjellige behandlingstilbud ved institusjoner hvor dette naturlig ikke hører hjemme. Det må for eksempel unngås at trafikkofre havner på sykehjem for eldre.

5.3 Rusomsorg

Rusavhengighet knyttet til bruk av alkohol og narkotika er vår tids største sosiale utfordring. I narkotikapolitikken må en bekjempe rusmisbruket, og ikke rusmisbrukerne. Kampen mot narkotika må først og fremst handle om sosiale tiltak, og ikke gjennom rettslig forfølgelse. Menneskeverdet til brukerne må ivaretas, antall overdoser må reduseres og kampen må føres mot de som tjener penger på den illegale narkotikaomsetningen.

Bedre forebygging ved kvalitetssikring
Forebygging er den beste måten å redusere antallet rusavhengige på. Det forebyggende arbeidet må i hovedsak rette seg mot ungdom, fordi det er rusbruken i ung alder som danner mønsteret for resten av livet. Venstre mener at kommunen må kvalitetssikre de forebyggende tiltak det gis støtte til før de som slippes til i skolene. Det må være et krav at forebyggende opplysningsarbeid skal være forskningsbasert. Skremselspropaganda har lite for seg og kan virke mot sin hensikt. Det forebyggende arbeidet må fortsatt være tverrfaglig organisert gjennom SLT (Samordnede lokale tiltak) der blant annet ulike kommunale avdelinger, politiet og frivillige aktører deltar. Rusmisbruk knyttet til alkohol inntrer likevel ofte i voksen alder, og det er nødvendig med både forebyggende arbeid og gode behandlingstiltak rettet mot eldre aldersgrupper.

Bedre behandlingstilbud
Venstre mener at fastlegene skal ha ansvar for den medikamentbaserte behandlingen av rusmisbrukere utenfor behandlingsinstitusjoner. Fastlegeordningen er et statlig ansvar, og Venstre mener Bergen kommune må ta et initiativ overfor staten for å få endret denne. Dersom dette gjennomføres, vil det være fastlegens vurdering som blir utslagsgivende i forhold til bruk av blant annet metadon og subutex i behandlingen, og ikke dagens rigide og strenge kriterier. Dermed vil det etter alt å dømme bli lettere for rusmisbrukere å få en slik behandling. Staten har i dag ansvar for behandlingsinstitusjonene for rusavhengige. Mangelen på behandlingsplasser er prekær, og Venstre mener Bergen kommune må ta initiativ overfor staten slik at bevilgninger til dette formålet trappes opp. Det må være en selvfølge at alle som ønsker behandlingstilbud, skal få det.

Ja til sprøyterom og bedre lavterskeltilbud
Et godt utbygd lavterskeltilbud bidrar til å redusere antall overdoser. Straxhuset er et omfattende helsetilbud som blant annet inkluderer lege, sykepleier og tannhelse. I tillegg blir det gitt måltider og delt ut sprøyter, samt drevet rådgivning blant annet i forhold til ulike behandlingstiltak. Venstre mener sprøyterom også må være en del av et slikt tilbud, og ønsker å etablere en forsøksordning eller eventuelt en permanent ordning dersom lovverket skulle åpne for det i løpet av perioden 2007-2011. Videre mener Venstre det må tilbys renhetskontroll for å forhindre helseskader. Venstre mener kommunen må etablere et særskilt helsetilbud til gravide rusavhengige.

Bedre ettervern
Mennesker som har kommet seg ut av rusavhengighet trenger oppfølging for å kunne vende tilbake til et normalt liv. Fokuset på ettervern har til nå vært altfor dårlig, og Venstre mener ettervern må prioriteres høyere. Flere private organisasjoner tilbyr tidligere rusavhengige ettervern. Venstre mener kommunen må gi støtte til seriøse organisasjoner som tilbyr ettervern, samt styrke tilbudet til tidligere rusavhengige gjennom sosialtjenesten.

Kamp mot spilleavhengighet
Spill- og lotterivirksomhet gir frivillige organisasjoner gode inntekter, men for mennesker som lider av spilleavhengighet er de negative konsekvensene store. Det er særlig spill med automater som er avhengighetsdannende. Venstre mener det er viktig å skjerme barn og unge fra spill med automater. Bergen kommune må få i gang et samarbeid med frivillige organisasjoner, næringslivet og lokalinnehavere for å begrense utplasseringen av automater til egne spillehaller.

5.4 Inkludering

Alle samfunnsmedlemmer har en grunnleggende verdi i kraft av å være menneske og borger. Venstre vil ha et samfunn der det legges til rette for inkludering av alle, uavhengig av etnisk bakgrunn, religion, seksuell legning eller funksjonshemming.

Økt utbygging av boliger for mennesker med utviklingshemming
Boligtilbudet til mennesker med utviklingshemming har i mange år vært et forsømt område. Mange godt voksne utviklingshemmede bor i dag hjemme hos slitne foreldre, mens de venter på å få sin egen bolig. Venstre mener det må være en høyt prioritert oppgave i perioden 2007-2011, å øke investeringene i boliger til mennesker med utviklingshemming. Videre vil Venstre styrke avlastningstilbudet til familier med utviklingshemmede barn.

Bedre tilrettelegging for funksjonshemmede
Mange offentlige bygninger er ikke godt nok tilrettelagt for funksjonshemmede. Venstre mener kommunen må stille krav om at alle offentlige bygg som oppføres og ombygges, skal ha god tilgjengelighet for funksjonshemmede. Kommunen må gå foran med et godt eksempel og tilrettelegge for at mennesker med ulike funksjonshemminger kan være ansatt i kommunen.

Bedre inkludering av flyktninger
Mottaks- og kompetansesenteret for flyktninger og innvandrere (MOKS) gir et godt tilbud til flyktninger og innvandrere som bosettes i Bergen. Venstre ønsker at det skal gis tilbud om mer norskopplæring for mennesker som har bruk for det, enn de obligatoriske 300 timene som tilbys i dag. Målet må være at alle skal beherske norsk godt nok til klare seg selv i samfunnet. Prosjektet til Røde Kors med flyktningguider er et glimrende tiltak for å fremme integrering. Venstre vil at kommunen skal gå i dialog med Røde Kors for å se på mulighetene for å sikre at alle flyktninger med innvilget opppholdstillatelse, får tilbud om flyktningeguider. Dette gjelder kvoteflyktninger, mennesker med innvilget asyl og mennesker med opphold på humanitært grunnlag.

Et aktivt og mer forebyggende barnevern
Barnevernet er en viktig støttespiller for barn, unge og for familier som sliter med omsorgssvikt og/eller atferdsproblemer. Venstre mener ressursene på dette viktige og sårbare området må økes slik at barnevernet kan komme tidligere inn og gi god bistand slik at flere tvangssaker kan forebygges. Bergen kommune må også ta ansvar for å bygge ut et helhetlig ettervernstilbud til barnevernsbarna. Samarbeidet med tilgrensende tjenester innen psykiatri, rusomsorg og politi må utvides og systematiseres.

Bekjemp prostitusjon
Prostitusjon har lange tradisjoner i Bergen, og strekker seg tilbake til hanseatenes tid i byen. Antallet prostituerte har imidlertid økt dramatisk de siste årene. Dette har synliggjort denne virksomheten i bybildet i større grad, og bidrar til problemer i forhold til vold og annen kriminalitet. Venstre mener at det er uakseptabelt og uverdig at mennesker blir tvunget til å prostituere seg, ofte av kyniske menneskehandlere. Denne menneskehandelen må bekjempes gjennom et samarbeid mellom politiet og andre offentlige myndigheter. Venstre ønsker ikke å kriminalisere verken kjøp eller salg av seksuelle tjenester, fordi det bare vil føre til at sexhandelen flyttes under jorden, noe som vil utsette de prostituerte for betydelig større risiko. Dessuten finnes det prostituerte som av egen fri vilje velger dette yrket, og disse må få anledning til å utøve sin næringsvirksomhet på lovlig vis.

Videreutvikling av Bergen som Safe Community
Bergen ble i 2005 godkjent som Safe Community i Verdens helseorganisasjons nettverk av Safe Communities — på norsk: trygge lokalsamfunn. Venstre mener Bergen kommunes strategi om å bygge opp under folks trygghet ved å bidra til aktive nærmiljø må videreutvikles. En slik nærmiljøorientering handler om hvordan kommunen kan gjøre seg nytte av den lokale kunnskapen som ulike faginstanser har opparbeidet, og hvordan kommunens virksomhet kan spille på lag med befolkningen innenfor geografiske områder som folk føler seg hjemme i. Nærmiljøprosjekter i bydeler og lokalmiljøer må etter Venstres oppfatning styrkes for å redusere skader, vold og ulykker. Dette er en naturlig del av SLT-arbeidet (Samordnede lokale tiltak).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**