Uttalelse til Statens vegvesens E18 utredning Gulli-Langåker

Stokke Venstre beklager bl.a. at Statens vegvesen ikke går inn for en lengre miljøtunnel ved Storås

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Stokke Venstre har gjennomgått rapportene som er utarbeidet i forbindelse med ny E18 på strekningen Gulli – Langåker, med spesielt fokus på den del av strekningen som ligger i Stokke kommune.

Stokke Venstre ser svært positivt på at det ny legges opp til en ny og også sikrere E18 på den berørte strekningen.

Vei, tunell, tunnell

Vedrørende miljømessige hensyn beklager vi imidlertid at rapporten ikke anbefaler lengre miljøtunnel ved Storås. Stokke Venstre vil klart uttrykke at en miljøtunnel i minimum 100 meters lengde må bygges i stedet for foreslått lengde på 36 meter.

Vi ser at det planlegges med et viltlokk i kommunen; ved Ramsum. Vi håper Vegvesenet også har vurdert om det ville vært en tanke å lage et krysningspunkt for vilt lenger nord f.eks. ved Holmenåsen?

Videre må eksisterende veinett som Stokke Ravei ha en fullverdig utbygd gang— og sykkelvei før utbyggingen av E18 tar til. Dette må skje på en slik måte at ikke nåværende Stokke Ravei får en dårligere standard med hensyn til bl.a. veibredde.

Til slutt vil vi få bemerke at det ikke er prissatt konsekvensen av det endrede landskapsbilde som vil framstå som følge av masseuttaket ved Holmenåsen. Dette beklager vi og påpeker at denne kostnaden bør innarbeides i den videre planleggingen av veistrekningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**