Uttalelse: En mer mangfoldig distriktspolitikk

Distriktspolitikken deles gjerne i den store og lille distriktspolitikken. Staten har en sentral rolle i begge. Forvaltningsreformen i 1975 skulle være en demokratireform med økt makt til folkestyre og mindre makt til embetsstaten. I stedet har fylkesmannen vokst og staten tatt tilbake oppgaver. Nå er det tid for å gjenta forvaltningsreformen, for å sørge for mer folkestyre, maktspredning og desentralisering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Fisk, ditrikt, båt

Foto: Tone Rasmussen

Norsk økonomi har i dag en veldig fart og er en betydelig drivkraft i sentraliseringen vi nå opplever. For å motvirke denne sentraliseringen er det viktig at staten i den store distriktspolitikken har fokus på desentralisering av statlige arbeidsplasser. Dette kan gjøres ved å overføre statlige oppgaver til lokalforvaltningen og utvikle et bærekraftig mellomnivå som er i stand til å drive offentlige oppgaver og bidra til ytterligere desentralisering i regionene

I den lille distriktspolitikken opplever mange at de er fratatt både innflytelse og virkemidler.

For å gjøre det mulig å øke verdiskapingen og sikrere en økonomisk vekst i distriktene, må nødvendig infrastruktur bygges ut og vedlikeholdes. Venstre krever derfor at bevilgningene til vegvedlikehold, veginvesteringer og rassikring økes betydelig og at mer myndighet delegeres lokalt.

Overføringslinjer for kraft medfører store inngrep i naturen. Venstre mener at kostnadene ved bruk av norsk natur må tas med i regnestykket når nye kraftlinjer blir planlagt. Nedgravd kabel og sjøkabel der den kommer i konflikt med viktige miljø- og næringsinteresser må prioriteres.

Rovdyrforvaltningen må i større grad bygge på lokal kunnskap og forankring, og uttak definerte skadedyr må bli langt mer effektivt. Saksbehandlingstiden hos fylkesmannen må reduseres og de må kunne vurdere å delegere betingede fellingstillatelser til de mest rovdyrutsatte kommunene. Bevilgningene til forebyggende tiltak må økes, og erstatningsordningen må i langt større grad enn i dag speile de reelle tapene. Dersom erstatning skal avkortes utover nomaltapet må forvaltningen kunne begrunne hvorfor det ikke er sannsynlig at dyrene er drept av rovdyr.

Venstre vil ha et levende landbruk og landbruksnæringa må gjøres til mer enn produksjon. Vi må styrke den lokale mat-, kultur- og opplevelsespolitikken i tillegg. I denne sammenheng er det viktig å satse på utmarksbeite og å holde seterkulturen i hevd. Dette er viktig både for det lokale landbruket og reiselivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**