Uttalelse: Økt handel med og flere investeringer i Afrika

Venstres Landsmøte krever et krafttak for økt økonomisk samkvem med Afrika, og foreslår følgende tiltak:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


1. Fri markedsadgang
I dag gir Norge fri markedsadgang til de 50 minst utviklede landene (MUL), men hele 4/5 av verdens fattige bor utenfor disse landene. En rekke afrikanske land oppnår ikke fri markedsadgang til Norge fordi de ikke tilfredsstiller de rigide MUL-kravene. Hvis tollpreferanser virkelig skal monne i kampen mot fattigdom, må også andre fattige land, som f.eks. Kenya, Namibia og Botswana, inkluderes i ordningen.

2. Imagekampanje — Godt afrikansk
Afrika har et imageproblem fordi nyhetsbildet fra Afrika preges av krig, nød og sult. Det er nødvendig å skape positive assosiasjoner til Afrika og til afrikanske produkter. En merkeordning med “Godt Afrikansk” til kvalitetsvarer fra det afrikanske kontinentet kan bidra til å styrke etterspørselen etter afrikanske varer.

3. Program for å få norsk næringsliv til å investere i Afrika
En av de største hindringene for næringsutvikling i store deler av Afrika er mangelen på risikovillig kapital. Vi må jobbe for å få fram et mer positivt mediebilde av Afrika. Sammen med mer informasjon og kunnskap om Afrikas muligheter kan dette føre til flere norske investeringer i Afrika.
Et program overfor norsk næringsliv med informasjonstiltak rettet mot norske investorer for å redusere risikoen ved investeringer i Afrika kan bøte på dette og bidra til økt kapitaltilgang på det afrikanske kontinentet.

FN

Foto: FN

Statens Pensjonsfond – utland må gå i forkant ved å begynne å investere i afrikansk næringsvirksomhet. Mer konkret mener Venstres landsmøte at:

retningslinjene for Statens Pensjonsfond — utland må endres slik at kapitalen kan plasseres i flere afrikanske land når dette kan gi like gode eller bedre samlet avkastning av fondet.

et beløp som tilsvarer én prosent av Statens Pensjonsfond – utland avsettes til et eget fond for investering og lån, bl.a. mikrokreditt, til bedrifter og næringstiltak i fattige land.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**