Uttalelse: Styrk eldreomsorgen!

Venstre vil ha en strategi som kan redusere presset på institusjoner og redusere svingdørsplasser på sykehus. Å disponere egen bolig og å kunne bo i den så lenge som mulig er for svært mange det viktigste aspektet ved alderdom. For å få til dette må vi omprioritere og finne nye løsninger i fremtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Antall eldre over 80 år vil dobles de neste 35 år, fra 214.000 i dag til 430.000 i 2040. Minst halvparten vil ha behov for pleie- og omsorgstjenester.

Ikke alle har pårørende som har mulighet til å stille opp når det er behov for det.

Venstre vil utrede mulighetene for omsorgslønn etter samme modell som i dag gjelder for syke barn.

Venstre går derfor inn for å få flere typer helsepersonell inn i hjemmene, slik at eldre som bor hjemme kan få enkle helsetjenester, og få en vurdering av sine helsebehov i egne omgivelser. Venstre vil ha en hjemmebesøkssordning 1 ganger årlig for alle over 75 år.

Venstre vil ha en forebyggingsstrategi som kan redusere presset på institusjonsplasser og redusere svingsdørsplasser på sykehus.

Å disponere egen bolig og kunne bo i den så lenge som mulig, er for svært mange det viktigste aspektet ved alderdom. For å få til dette, så må vi omprioritere og finne nye løsninger i fremtiden.

Eldre er en oppegående og betydelig ressurs som samfunnet kan gjøre seg bruk av!

Venstre vil:
I kommunene bør eldre få tilbud flere tjenester hjemme for å kunne sikre verdighet og trygghet til den enkelte. Dette innebærer tilstrekkelig tilbud om hjemmehjelp.
Tilrettelegge for vaktmestertjenester i både kommunal og privat regi slik at det er mulig å bo hjemme lenger.
Øke lønn, kompetanse og status for personell som jobber i pleie — og omsorgsektoren. Forbedre turnusordningen og stimulere til nye løsninger som for eksempel 4 dager på og 3 dager av.
Større fokus og bedre forskningsgrunnlag på demens og psykiske lidelser blant eldre. Egen demensspesialisering for flere yrkesgrupper.
Økonomisk stimulans til bygging av alternative boformer: eldrekollektiv, seniorboliger, og generasjonsboliger etc. Økonomiske tilskudd der beboerne selv eller boligbyggerlag legger inn vaktmesterboliger eller andre hjelpefunksjoner som en del av bygningsmassen.
Lokalsykehusene må ha oppgaver og funksjoner som gjør dem i stand til å behandle alvorlig syke eldre i nærmiljøet. Vi må vekk fra at eldre syke blir sendt som "pakker" fra sykehus til sykehus og innom sykehjem og eget hjem. Dette er uverdig for den enkelte og vanskelig for pårørende. Bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenestene og kommunehelsetjenestene.
Økning av minstepensjon til 2G.
Gratis tannhelsetjenester for minstepensjonister.
Tilbud om hjemmebesøksordning for eldre over 75 år for en vurdering av helse- og omsorgsbehov.
Flere sykehjemsplasser for de aller sykeste. Tilstrekkelig legedekning med allmennspesialistutdannelse. Bedre tilbud og koordinering av rehabilitering.
Stimulere til universell utforming av boliger slik at friske eldre kan bo hjemme lengre.
Stimulere til flere eldresentre, kultur og friluftsliv for eldre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**