Bekjempelse av fattigdom blant barn

Fortsatt er det barn som lever i fattigdom i Norge. Mange av disse barna har foreldre uten jobb og som lever på sosialstønad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Det må settes inn målrettede tiltak for å bedre leveforholdene for denne gruppen. Blant annet bør det sees på behovet for høyere barnetillegg i ulike sosiale ordninger, slik at barn unngår å leve i fattigdom. Ytelser rettet direkte mot barn skal ikke avkortes når foreldre mottar sosialhjelp eller ved gjeldssanering. Venstre vil heve fritaket for egenandel på helsetjenester for barn til 16 år.

For å frigjøre ressurser til de som trenger det mest, bør de mange som i all hovedsak er friske og har god økonomi kunne akseptere noe høyere egenandeler for helsetjenester, eksempelvis høyere egenbetaling for legekonsultasjoner og medisiner. Kroniske pasienter bør fortsatt skjermes gjennom tak på egenbetaling. Det bør også være ordninger som skjermer storforbrukere av mange ulike tjenester slik at de samlede egenandelene ikke blir for høye.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**