Byutvikling og samferdsel

Det er helt nødvendig å skape gode alternativer til den bilbaserte byen for å nå ambisiøse mål for luftkvalitet og støyreduksjon. Bedre og billigere kollektivtransport er avgjørende for at framtidig transportvekst ikke skal skje med bil. I tillegg er det nødvendig å stimulere til kjøp av drivstoffgjerrige biler. Venstre vil derfor legge om bilavgiftene slik at det blir lønnsomt å kjøpe utslippsgjerrige biler og differensiere årsavgiften etter kjørelengde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Venstre vil konsekvent prioritere satsing på kollektivtransport i storbyene framfor veiprosjekter som gir økt biltrafikk. Veiprising og bruk av bomringer med differensierte satser for å redusere helse- og miljøbelastning fra bil er viktige virkemidler. Inntekter fra bomringer og veiprising skal brukes til å bedre transporten, enten til kollektivinvesteringer eller til miljøforbedrende veitiltak. Det bør tilrettelegges for bilfrie sentrum i de store byene, og parkeringspolitikken må brukes aktivt til å styrke kollektivbruken i byene. Venstre vil fortsatt begrense veksten i bilbaserte kjøpesentra utenfor byer og tettsteder. Venstre vil stimulere til bruk av bilkollektiver og carpool-ordninger.

Venstre vil prioritere utbygging og forbedring av jernbanen rundt og mellom de store byene og tett befolkede områder. Spesielt må strekningen mellom Oslo og Göteborg prioriteres, fordi dette er viktig både for godstransport og passasjertrafikk til og fra Norge og kontinentet. Venstre vil samtidig prioritere arbeidet med å bygge ut sjøtransport og sikre god infrastruktur som bidrar til at godstransporten ikke unødvendig fraktes via Oslo-området. Venstre vil være pådriver for en felles norsk/svensk planleggingsprosess og går inn for videre utbygging av Østfoldbanen som gir et konkurransedyktig togtilbud for lokal-, regional-, fjern- og godstrafikken. Aktiv satsing på høyhastighetstog er nødvendig for å redusere veksten i flytransport og bilbruk. For å styrke jernbanens konkurranseevne, vil Venstre gi jernbanen like vilkår som flytrafikken ved å åpne for taxfree-salg på internasjonale togruter der dette lar seg praktisk gjennomføre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**