Demokrati som inkluderer alle

Enhver borger har en grunnleggende plikt til å sette seg i stand til å delta i utøvelsen av demokratiet. Å delta er en rettighet, og bare delvis en plikt. Å sette seg i stand til å delta er en grunnleggende plikt. Alle individer skal i så stor utstrekning som mulig kunne bestemme over eget liv og må ha adgang til offentlig beslutningstagning. Dette krever opplæring om det norske samfunnet, styresett og språk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Enkelte befolkningsgrupper deltar ikke i demokratiet fordi de mangler språkferdigheter og kunnskaper om det norske systemet. Venstre vil derfor ha nødvendig opplæring i det norske språk og om det norske samfunn for alle med fast bosetting i Norge og som har mulighet til å delta i valg.

Venstre vil innføre en markering ved tildeling av norsk statsborgerskap ved overrekking av et borgerbrev.

Likeverd og likestilling
Kvinner og menn skal ha like muligheter for å påvirke samfunnsutviklingen og likestilles på alle samfunnsområder. Slik samfunnet er i dag krever dette lovreguleringer om likestiling, og på enkelte områder regelverk om kvotering.

Venstre vil at kvinner og menn sikres likeverdig representasjon i utvalg oppnevnt av folkevalgte. Likestillingslovens bestemmelser om at hvert kjønn skal være representert med minst 40 % av medlemmene må gjelde og praktiseres strengere. Likestillingsloven og kommuneloven må endres for at bestemmelsene om kjønnsrepresentasjon skal bli gjennomført i praksis. Også næringslivet må ta økt ansvar for likestilling. Venstre mener det offentlige også her kan gå foran ved å sette mål om minst 40 % av hvert kjønn i styrene til offentlig eide bedrifter, og sette høye og forpliktende mål om kvinneandel i offentlige programmer for næringsutvikling.

Det offentlige må gå foran for å sikre at arbeid som bygger på likeverdige utdanningsløp og kvalifikasjoner lønnes likt. Lønnsforhandlinger der det offentlige er part må føre til at kvinnedominerte yrker sikres en lønnsmessig heving. Fleksibiliteten i arbeidslivet må økes slik at det blir enklere å kombinere hensynet til omsorg og karriere. Den offentlige innsatsen for å hindre at man blir diskriminert, enten på grunn av sitt kjønn, funksjonsevne eller på grunn av sin etniske opprinnelse, må styrkes.

Likt diskrimineringsvern for alle
Venstre vil ta initiativ til en helhetlig gjennomgang av norsk anti-diskrimineringslovgivning med sikte på harmonisering og å gjøre gjeldende lover på området i overensstemmelse med menneskerettighetene. Dette inkluderer bl.a. arbeid med diskrimineringslover for flere diskrimineringsgrunnlag etter modell av likestillingsloven og lov mot etnisk diskriminering. Venstre ønsker også at det nye likestillings- og diskrimineringsombudet snarest starter arbeidet med å inkludere alle diskrimineringsformer i sitt arbeid. All diskriminering er like alvorlig ifølge menneskerettighetene. Venstre aksepterer ikke en rangering av diskriminering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**