Det gode byliv

Om lag en tredel av landets befolkning bor i og rundt de fire største byene. Venstre mener Norge er avhengig av en langt bedre nasjonal storbypolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Norske byer skal være preget av at folk bor og lever der. Byenes sentrum må ha både boliger, sosialt liv og næringsaktivitet. Spesielt må det legges opp til en sterk satsing på sosial boligbygging. Staten som eiendomsbesitter og byggherre må i større grad ivareta byggeområdenes karakter, være en pådriver for et godt lokalmiljø og bygge miljøvennlig. Venstre vil arbeide for en bykjernepolitikk der det offentlige og gårdeiere i fellesskap tar ansvar for en fysisk opprustning av de offentlige rom, som gategulv og fasader.

Byplanlegging og samferdselspolitikk må legge til rette for levende bomiljøer i byene, og å bevare mest mulig av grøntområdene. Tiltak for kraftige reduksjoner i forurensende utslipp, som primært stammer fra bilparken, er nødvendige. Det må legges opp til å redusere behovet for bilbruk gjennom en styrking av kollektivtrafikken. Samtidig må det legges opp til bilfrie sentrumssoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**