Et inkluderende samfunn

Nasjoner og samfunn trenger den kulturelle og økonomiske stimulans som innvandring er. Venstre mener at et mangfoldig samfunn er et godt samfunn. Innvandring bidrar til å utvikle samfunnet i en positiv og mangfoldig retning. Det betinger en god integrering og at de som kommer hit ønsker integrering og respekterer norske lover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Les notat fra Sentralstyret: En sosialliberal innvandringspolitikk

Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

En human flyktning- og asylpolitikk
Venstre vil arbeide for at Norge ivaretar sine formelle og moralske forpliktelser ovenfor mennesker på flukt. Flyktningen ankommer Norge etter "tildeling" ved FNs høykommissær for flyktninger. Venstre mener Norge må øke sin flyktningekvote slik at vi tar vår del av ansvaret ovenfor mennesker på flukt. Velger vi å ta inn grupper som ikke tildeles gjennom det vanlige FN-systemet, skal dette ikke gå på bekostning av kvoten for FN-flyktninger.

Asylsøkeren — eller akuttflyktningen — er ankommet Norge på egen hånd, ofte som følge av en akutt krise. Venstre ønsker å sikre retten til å søke asyl og vil derfor grunnlovsfeste denne. Transitt-opphold i utlandet bør ikke være til hinder for søknad om asyl i Norge. I asylsaker der det tar tid å bekrefte søkerens forklaring, må søkeren gis en midlertidig oppholdstillatelse inntil sakene er ferdig behandlet. Venstre mener at også asylsøkere som har fått avslag på sine søknader og venter på uttransportering må få dekket sine primærbehov som husrom, mat, klær og helsetjenester. Kvinner på flukt fra vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, tvangsprostitusjon eller liknende må gis en reell mulighet for å få opphold på humanitært grunnlag.

Asylsøkere som misbruker asylinstituttet ved å drive kriminell aktivitet, må få en rask reaksjon fra politi og rettsvesen og raskt kunne utvises.

For å kunne gi et best mulig tilbud til enslige, mindreårige flyktninger/asylsøkere, ønsker Venstre at det skal opprettes egen mottak etter samme prinsipper som en SOS-barneby.

Kjærestevisum
Venstre ønsker å innføre et kjærestevisum som gjør det mulig for nordmenn og utlendinger, som har oppholdt seg i Norge i mer enn 3 år, å få sin utenlandske kjæreste til Norge på et tidsbegrenset, ettårig visum. Med forslaget om å innføre et kjærestevisum ønsker Venstre å gjøre livet lettere for forelskede nordmenn som i dag kjemper mot et stivt og ulogisk regelverk som hindrer dem i å leve i samliv med sin utenlandske kjæreste i Norge. Et ettårig kjærestevisum vil være særlig relevant for yngre mennesker som i forbindelse med jobb eller studier i utlandet innleder et forhold til en person fra ett ikke EU-land. Forslaget innebærer at paret ikke lengre vil være tvunget til kortvarige besøk på turistvisum, uten mulighet for å leve sammen i en lengre periode for å utvikle forholdet. Samtidig som en slik visummulighet vil bety at paret ikke vil føle seg tvunget til å inngå ekteskap for å få mulighet til samliv i Norge.

Evaluering av utlendingsnemnda
Utlendingsnemnda ble til i 2001 for å sikre åpenhet, innsyn og like rettigheter for asylsøkere. For Venstre er det ikke akseptabelt at over 90 % av alle klagesaker ikke forelegges nemndmedlemmene, og at det gis lite informasjon til asylsøkerne og deres advokater. I tillegg er det kun i få saker asylsøkeren gis anledning til å møte i nemnda. Venstre vil derfor ha en grundig evaluering av utlendingsnemndas rolle og arbeidsform.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**