Et mer fleksibelt arbeidsliv

En av de største utfordringene i tiden som kommer er mangel på arbeidskraft. Det er derfor en nasjonal oppgave å begrense den tidlige avgangen fra arbeidslivet. Den gjennomsnittlige avgangsalder fra arbeidslivet er så lav som 58 år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

I Norge er det å ha en jobb av høy kulturell og sosial verdi. Både av hensyn til den enkelte og samfunnet er det viktig å legge til rette for at man kan være yrkesaktiv selv om man har redusert arbeidsevne. Både arbeidsgiver- og arbeidstaker har et selvstendig ansvar for å hindre utstøting fra arbeidslivet.

Venstre legger vekt på å skape reell frihet og kontroll over eget liv. Arbeidslivspolitikken må søke å integrere flere som av ulike årsaker har problemer med å komme i arbeid. Venstre vil derfor gå gjennom eksisterende ordninger av tilskudd til hjelpemidler for funksjonshemmede med sikte på en forenkling og mer hensiktsmessige ordninger for både arbeidstakere og arbeidsgivere.

Venstre vil arbeide for utvidede muligheter for å være i yrkesaktiv virksomhet gjennom mer fleksible ordninger for kombinasjon av arbeid og trygde- eller pensjonsytelser, samt yrkesrettet attføring og tidsbegrensede tilskuddsordninger.

Seniorarbeidstakere har ofte en kompetanse som bare kan erverves over år, og som derfor representerer en betydelig ressurs både for bedriften og samfunnet. Redusert arbeidsgiveravgift for eldre arbeidstakere over 62 år er et virkemiddel som stimulerer til å øke eldre arbeidstakeres "konkurranseevne" og som bør videreføres. Venstre støtter også en omlegging av hele pensjonssystemet som gjør at det lønner seg å stå lenger i arbeid og reduserer ulempene med å ansette eldre arbeidstakere som finnes i dagens pensjonssystem

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**