Kampen for det biologiske mangfoldet

Det biologiske mangfoldet er selve livsgrunnlaget og må hegnes om. Det er mennesket som må tilpasse seg naturens finurlige samspill, ikke omvendt. Norge har et spesielt ansvar for å ta vare på egne naturtyper, arter og spennvidden i det genetiske mangfoldet. Samtidig har vi gjennom handel og import et ansvar for biologisk mangfold i andre land, spesielt i utviklingslandene. Dette omfatter også den miljømessige risikoen knyttet til spredning av genetisk modifiserte organismer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Økt vern av spesiell, sårbar og representativ natur
For å sikre det biologiske mangfoldet, er det nødvendig å redusere inngrepene i naturen gjennom vern. Venstre vil sikre at vernebestemmelsene er innrettet for å hegne om det som skal vernes, men at det ikke skal være til hinder for friluftsliv, reiseliv og annen næringsaktivitet der dette er forenelig med verneformålet. Verneområder bør i størst mulig grad forvaltes lokalt, men innenfor nasjonale rammer. Venstre vil også sikre lokal medvirkningsrett i verneprosesser, grunneiers rett til erstatning og hjelp til omlegging av drift der det er nødvendig.

Med Venstre i regjering har Norges samlede verneareal økt fra 8 % til over 11 %. Venstre vil sikre de siste gjenværende store naturområdene, sikre sårbar og spesiell natur og vil derfor øke vernet på fastlandet til 14 %. Svalbard er i en særstilling ved at over halvparten av arealet er vernet. Økt turisme og ferdsel er en utfordring for den skjøre naturen på Svalbard. Venstres mål er å bevare Svalbards særegne villmarksnatur. Derfor må hensynet til miljøet alltid komme først.

Skogen inneholder de fleste kjente truede og sårbare arter i Norge. Derfor vil Venstre øke skogvernet fra dagens 1 % til 4,5 % av skogområdene. I arbeidet med skogvern skal frivillig vern prioriteres, i tillegg til at staten må gå foran og verne skog på statens grunn bl.a. Statskogs arealer. Venstre vil øke bevilgningene til vern av skog og sikre at grunneiere får erstatning for tap av næringsinntekt, enten som en engangserstatning, eller i form av årlige utbetalinger.

Hovedårsakene til artsutryddelse skyldes at leveområdene til en rekke arter ødelegges, endres og reduseres. Dette skjer ved tekniske inngrep, men også gjennom endret bruk og gjengroing av kulturlandskapet. Rund halvparten av de truede artene er kulturbetinget og er derfor avhengig av åpne landskap skapt ved beiting og landskapspleie. Venstre vil stimulere til seterdrift og andre typer kulturbetinget landskapspleie.

De fleste vassdragene i Norge er allerede utbygd og tilgangen på vannkraft er stor. Venstre aksepterer ikke flere kontroversielle vannkraftutbygginger og vil sikre at Vefsna og de øvrige vassdrag som ble foreslått vernet av Direktoratet for Naturforvaltning og NVE inkluderes i Verneplan for vassdrag. Kraftsosialismens tid er over.

Gamle utbyggingstillatelser som ble gitt i en tid med lavere krav til kartlegging av miljøkonsekvenser, må gjennomgås på nytt i lys av dagens kunnskap. Mardalsfossen bør igjen få renne fritt. Det vil være en varig påminnelse om at menneskets inngrep i naturen kan gå for langt.

Vern av kystsoner, lakseelver og korallrev
Vern i Norge har fram til århundreskifte handlet om vern på fastlandet. De siste tiårene har bevisstheten knyttet til kyst, koraller og ikke minst våre unike villaksstammer økt. For Venstre skal den neste verneepoken i Norge dreie seg om å sikre det biologiske mangfoldet i sjø og langs kysten. For å bygge tillit mellom brukere av naturen, lokalbefolkning og vernemyndigheter, vil Venstre sikre et sterkt fokus på bruk og vern og økt lokal og regional medvirkning i planprosessene. Venstre vil overføre vernemyndighet fra sentrale til lokale og regionale myndigheter. I samarbeid med lokale, regionale og nasjonale myndigheter vil Venstre arbeide fram en egen kystsoneverneplan for å sikre dette mangfoldet. Venstre vil gjennomgå etablert vern, slik at det oppdateres mot ny kompetanse. Ordningen med innføring av nasjonale laksefjorder er et eksempel på behovet for økt forskning og økt evaluering. Venstre vil derfor bl.a. ha Førdefjorden som nasjonal referansefjord. I løpet av stortingsvalgsperioden vil Venstre foreta en evaluering av ordningen med Nasjonale laksefjorder. Arbeidet med dette vernet skal ha sterk lokal forankring. Venstre vil sammen med brukerne av sjømatnæringene gjennomgå hvordan driftsformer, ny teknologi og vern skal anvendes for å sikre viktige miljømål i kystsonene. Et av de målene Venstre vil arbeide for er å redusere rømmingen fra norske oppdrettsanlegg.

I norske farvann finnes kaldtvannskorallrev som er leveområde for mange spesielle arter. Venstre vil intensivere kartleggingen av korallrev, slik at de kan merkes av på kart og dermed unngå å bli skadet som følge av bunntråling. For å sikre de mest verdifulle revene, vil Venstre verne flere korallrev.

Klimaendringer og nedbeiting kan være i ferd med å ta livet av viktige deler av tareskogen langs norskekysten. Dermed trues også livsgrunnlaget for en rekke fiskearter. Venstre vil derfor styrke overvåkingen av kystmiljøet, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes for å sikre det biologiske mangfoldet under havflaten. For å sikre bestanden av norsk hummer vil ikke Venstre tillate fangst av rognhummer.

Dumping av store mengder fisk i Nordsjøen er svært ødeleggende for det biologiske mangfoldet og livsgrunnlaget i Nordsjøen. Venstre vil intensivere arbeidet for å stoppe dumpingen.

Ballastvann fra skip er en trussel mot det biologiske mangfoldet til havs ved at fremmede organismer føres inn i norske farvann. Venstre vil sette krav til obligatorisk rensing av ballastvann i alle skip etter 2009 og går inn for at skifte av ballastvann må skje på åpent hav fram til tidspunktet for rensing er iverksatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**