Kampen mot fattigdom

Å bekjempe fattigdom er en sosialliberal frihetskamp som overskrider landegrensene. Vi har et ansvar for alle verdensborgere. Fattige land sliter ofte med stor utenlandsgjeld, mangel på infrastruktur og manglende mulighet til å selge varer på verdensmarkedet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

I tillegg er det ofte grunnleggende problemer knyttet til mangel på rent vann, helsetjenester og utdanning. Venstre vil at Norge skal gå i bresjen for gjeldslette, for bærekraftig bistand, og for å fjerne eksportsubsidier og redusere handelsbarrierer. I dag foregår verdenshandelen på premissene til rike land og store internasjonale selskaper, og det er med på å opprettholde skjevheter i verden. Handel er en forutsetning for å skape langsiktig økonomisk utvikling. Derfor vil Venstre ha en rettferdig verdenshandel som hjelper mennesker ut av fattigdom.

Gjeldsslette
Afrika sør for Sahara bruker til sammen 10 milliarder dollar i året på å betjene gjeld. Dette er fire ganger så mye som de samme landene bruker på helse og utdanning. Dagens internasjonale gjeldssletteordninger må utvides slik at flere fattige land kan få slettet gjelden sin. Gjeldsslette og -lette må gis til land som viser evne og vilje til reform mot bedre styresett og investering i helse og utdanning. Norge må arbeide for at gjeldsslette ikke finansieres over nasjonale bistandsbudsjetter. Venstre mener sletting av "illegitim gjeld" må foregå ved siden av de ordinære gjeldssletteordningene.

Et av de store problemene i utviklingsland er tilgangen på risikovillig kapital. Mikrokreditter er finansiering av nyskaping i liten skala, der en institusjon låner ut relativt små beløp til fattige mennesker som ønsker å starte en liten bedrift. Venstre ønsker å satse mer på såkornfond og mikrokreditter i utviklingspolitikken.

Bistand for fred, demokrati og utvikling
Bistand er nødvendig for å hjelpe fattige land ut av fattigdommen. Bistand må gå til å sikre rent vann, egen matproduksjon, nødvendig helsetjenester, gi mennesker god utdanning og bygge opp infrastruktur. Det er spesielt viktig å styrke kvinners rettigheter og tilgang på skolegang og god helse. HIV-AIDS truer i dag med å ødelegge samfunnsstrukturer i mange afrikanske land. Venstre ønsker et særlig fokus på kampen mot HIV-AIDS. Norsk bistand må også gå til undervisning og helseopplysning som kan redusere overbefolkning. Bistanden bør særlig styrke kvinners situasjon, utdanning og helse, og sikre utvikling av stabile demokratiske regimer som beskytter menneskerettighetene. Venstre vil at minst 1 % av Norges Bruttonasjonalinntekt (BNI) skal brukes til målrettet bistand.

Mange land, særlig i Afrika, er preget av borgerkrig, politisk vold og et svakt statsapparat. Krig og voldelige konflikter er et enormt hinder for utvikling. Venstre vil øke bidragene til FNs arbeid for å forhindre at voldelige konflikter bryter ut og til gjenoppbygging av samfunnsstrukturer etter konflikter.

Demokrati og rettstat er nødvendig for å skape utvikling på lang sikt. Det er derfor riktig å stille krav om dette til fattige land med udemokratisk styre. Det er ingen grunn til å tro at det hjelper å pumpe penger inn i systemer som er korrupt og udemokratisk. Venstre vil sikre at ustabile regimer som er etablert på grunnlag av en skjør allianse mellom ulike grupperinger, ikke bruker bistandsmidler til å betale sine støttespillere fremfor å bedre generelle levekår i landet.

I regi av FN utvikles globale og regionale varslingssystemer og rutiner i tilknytning til store naturkatastrofer. Gjennom FN-systemet opprettes et eget fond for gjenoppbygging og, om mulig, forebygging i forbindelse med store katastrofer. Norge bør arbeide for disse tiltakene og gi betydelige bidrag til fondet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**