Kampen mot helse- og miljøgiftige stoffer

Helse- og miljøgiftige stoffer brukes i alle deler av samfunnet. Kunnskapen om mange av disse stoffene er begrenset, og arbeidet med å kartlegge effekter må fortsette. De farligste stoffene er de som brytes sent ned i natur og i organismer og som kan forflytte seg over store avstander. Venstre vil forby de farligste stoffene og sikre at det kontinuerlig arbeides med å utvikle alternativer til farlige stoffer som er mer miljøvennlige og helst ufarlige. De viktigste virkemidlene er merking og miljøavgifter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Sterkere internasjonale avtaler
Siden mange miljøgiftige stoffer forflyttes over store avstander, er internasjonale avtaler for å redusere og stanse utslipp avgjørende. Venstre vil at Norge skal være en pådriver internasjonalt for å forby og begrense bruken av de farligste stoffene, spesielt de stoffene som forflytter seg til polarområdene og hoper seg opp i dyr og mennesker og reduserer reproduksjonsevnen. Det er viktig at de avtalene som nå er inngått blir juridisk forpliktende, og at avtalene utvides til å omfatte flere tungmetaller og miljøgiftige kjemikalier. Montrealprotokollen (1979) for reduksjon av ozonnedbrytende stoffer viser at det nytter. Dersom avtalens forpliktelser overholdes, vil ozonlaget være tilbake til sitt opprinnelige nivå i 2050.

Radioaktivitet
Venstre intense arbeid mot utslippene fra Sellafield i England er kronet med seier. Venstre ser likevel alvorlig på faren for at radioaktivt avfall kan forurense havområdene som omgir oss, spesielt sett på bakgrunn av Russlands planer om å importere kjernefysisk avfall fra andre land. Denne transporten vil trolig gå langs den værharde norskekysten og gjennom svært sårbare naturområder i nord. Venstre vil være en pådriver for at Norge gjør det som er mulig for å hindre at slik transport finner sted, og for at Norge skal få en best mulig beredskap mot ulykker dersom slik transport likevel finner sted. Venstre vil derfor utvide den norske territorialgrensen til 20 nautiske mil. Venstre vil ha en gjennomgang av norsk bistand til Russland for å sikre at midlene brukes effektivt for å redusere og fjerne trusselen om radioaktiv stråling.

De norske atomreaktorene er en helse- og miljømessig risiko. Derfor vil Venstre avvikle disse reaktorene og sørge for at forskningsinnsatsen brukes på fremtidsrettede, bærekraftige energikilder. Venstre vil sikre at forskningsmiljøene skal videreutvikles gjennom ytterligere spissing av ikke-nukleær kompetanse, inkludert dreining mot alternative energikilder. Det er avgjørende både for anvendelse av kompetansen i disse miljøene og for den rollen disse spiller i de lokale næringsklyngene, at alternativ virksomhet etableres.

Informasjon og avgifter
Venstre har sikret at Norge har fått en egen lov om rett til miljøinformasjon. Venstre vil sikre at den nye loven får praktiske konsekvenser både for produsenter og forbrukere. For å redusere bruken av produkter med miljøfarlige komponenter, skal informasjon om slike produkter gjøres lettere tilgjengelig. Venstre vil innføre miljøavgift på merkepliktige kjemikalier. De giftigste kjemikaliene skal ha høyest avgift, slik det i dag er på plantevernmidler.

Miljøgiftig avfall må ikke på avveie
Store mengder miljøgiftig avfall er på avveie. Venstre vil innføre en merkeordning for produkter som blir klassifisert som farlig avfall etter bruk for å øke innsamlingen og bedre håndteringen av slike produkter. For faste produkter, spesielt elektriske og elektroniske produkter, vil Venstre innføre panteordninger for å sikre at avfallet samles inn.

Venstre vil styrke oppryddingen av gamle fyllinger og forurenset grunn og vil spesielt påse at Forsvaret rydder opp innenfor sitt ansvarsområde. For å få en oversikt over miljøeffekten av Forsvarets aktiviteter, både innenlands og utenlands, vil Venstre at Forsvaret pålegges å utarbeide miljøregnskap.

Mange skipsvrak langs kysten utgjør en stor miljøtrussel. Venstre mener at fjerning av vrak må bli en del av beredskapen og sikkerheten langs kysten. I dag tar det alt for lang tid før mange skipsvrak blir fjernet med det resultat at miljøfarlig avfall eller last lekker ut. Venstre vil derfor at det opprettes et statlig garantifond som skal finansiere fjerning av skipsvrak. Dette for å hindre at dyrebar tid går tapt på grunn av uenighet om hvor ansvaret ligger, med det resultat at miljøfarlig avfall eller last lekker ut.

Skipstrafikken i våre nordlige havområder har økt betydelig de siste årene. Frakt av olje og annen "farlig" last kan få alvorlige miljø-konsekvenser ved ulykker og forlis. Venstre vil derfor bygge opp økt beredskap mot slike ulykker og potensielle miljøkatastrofer, hvor bl.a. store havgående slepebåter er i kontinuerlig beredskap langs kysten. De nordlige havområdene er ikke viktige bare for Norge, men er i en internasjonal målestokk viktige i et langsiktig bærekraftig perspektiv for å sikre viktige naturressurser. Derfor kreves det både nasjonal og internasjonal innsats for å sikre miljøet i disse områdene.

Bedre system for industriens utslippstillatelser
Systemet med utslippskonsesjoner til industrien er svært komplisert med mange enkeltkonsesjoner. Venstre vil redusere antallet enkeltkonsesjoner til fordel for generelle forskrifter for hver bransje og sikre bruk av best tilgjengelig teknologi og miljøpraksis. Målet er et enklere, mer rettferdig og miljømessig bedre system. Informasjon om hver enkelt bedrifts utslipp skal være åpen og tilgjengelig.

Avfallspolitikk for nullutslipp
Avfall er en ressurs som kan brukes. Avfallsdeponier er forurensningskilder og gir avfallet en negativ verdi. Derfor vil Venstre sette mål om at alle deponier skal avvikles innen 2009. Det må i stedet stimuleres til gjenbruk, gjenvinning og til slutt bør det avfallet som ender i en forbrenningsovn gi energi, for eksempel inn i et fjernvarmesystem. Venstre vil at alt organisk avfall skal komposteres og/eller gjenvinnes, slik at næringssaltene kan brukes. Forbrukere som produserer lite avfall, som selv komposterer og kildesorterer, skal ha muligheten til å betale mindre avfallsgebyr.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**