Nordområdene

Hva Venstre mener om vårt naboforhold til Russland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Arktis og Antarktis
Forvaltningen av norske områder i Arktis og Antarktisk er et nasjonalt ansvar som har mistet fokus i norsk innenrikspolitikk og som derfor trenger nytenking. Forvaltningen av egne og felles områder krever større norsk engasjement, bl.a. med intensivert norsk deltagelse i Arktisk råd av hensyn til hele nordområdet, og i det regionale samarbeidet i Barentssamarbeidet. Norsk tilstedeværelse krever fortsatt tradisjonell suverenitetshevdelse, men i stadig sterkere grad for å sikre at disse sårbare områdene har sterke talsmenn globalt etter hvert som presset på energi og andre ressurser øker. Norges sikkerhetspolitikk må tilpasses nordområdenes stadig økende betydning i ressursmessig sammenheng. Norge bør fortsette det gode samarbeidet med nabolandene og spesielt utvikle samarbeidet med Canada som har identiske utfordringer.

Et mer vitalt naboskap
Det må være en ambisjon for de nordiske landene å sette dagsorden for Europa forøvrig på enkelte områder, som miljøspørsmål, forholdet til fattige land og spørsmål knyttet til utviklingen i Russland, Nordsjøen og Østersjø-området. Norge må arbeide for å styrke samarbeidet rundt Østersjøen, og intensivere kampen mot ulovlig handel med mennesker, narkotika og våpen. Arbeidet i Nordisk Råd kan vitaliseres ved at Estland, Latvia og Litauen, får fullt medlemskap. Venstre vil at Norge skal arbeide for dette.

Russland
Norge må arbeide for å redusere de alvorligste miljøtruslene fra Russland, utvikle miljøinstitusjoner og -organisasjoner i Russland og for å integrere landet i internasjonale miljøavtaler. Dette krever et bredt miljøsamarbeid mellom Norge og Russland. Et nært samarbeid med Island, Russland, og EU er viktig for å sikre fiskeriene for framtidige generasjoner. Dette er ett av flere ressursspørsmål som bør løftes inn under Arktisk råds arbeidsområde, ettersom Norge deltar i rådet sammen med Island, Russland, EU, Canada og USA. Gjennom handel og garantiordninger vil Norge kunne bidra til å styrke en allerede positiv utvikling i russisk økonomi. For Norge er det viktig at den russiske veksten også gir seg utslag i vekst og økonomisk utvikling i Nordvestrussland. Et viktig bidrag vil være utbygging av veg og jernbane mellom Kirkenes og Murmansk.

Nordre Asia
Norge ligger "langs veien" mellom kontinentale Europa og nordre deler av Asia. Norge bør utnytte sin geografisk sentrale posisjon til å ta en større del av handelsstrømmene mellom spesielt Kina, Korea, Japan og EU. Derfor bør initiativet om å etablere jernbane- og sjøtransport for handelsveien mellom Asia og østre USA via Narvik støttes aktivt. Jordkloden er fortsatt rund og Norge ligger sentralt på den, midt mellom store befolkningssentra.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**