Organisert internasjonal kriminalitet

Enkelte typer særlig grov og samfunnsskadelig kriminalitet er i ferd med å bli stadig mer utbredt. Denne organiserte kriminaliteten med sterke innslag av vold, trusler og represalier, utgjør en alvorlig utfordring for rettsstaten som må bekjempes konsekvent og effektivt, nasjonalt og internasjonalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Politiet må få ressurser og kompetanse til å bekjempe internasjonal organisert kriminalitet. Økt internasjonalt politisamarbeid er nødvendig for å klare dette. Samtidig er det viktig at hensynet til personvernet ikke må vike for kortsiktige løsninger. Nye politimetoder må alltid lovreguleres, styres av domstolene og være etterprøvbare.

Beskyttelse av vitner og rettspersonale mot trusler, er avgjørende i kampen mot organisert kriminalitet. Vitnebeskyttelsesprogram må utarbeides, blant annet i en nordisk sammenheng. Venstre vil se spesielt på ordningen med anonyme vitneprov, fordi anonyme vitneprov er et dilemma i forhold til grunnleggende rettssikkerhetskrav til en domstolsbehandling.

Politiets bruk av infiltrasjons- og provokasjonslignende metoder avgjøres i dag av påtalemyndighetene. Venstre mener disse etterforskningsmetodene må lovfestes for å sikre rettssikkerheten. Metodene er viktige i kampen mot organisert kriminalitet, og skal ikke framprovosere kriminelle handlinger.

Venstre mener at bruk av overvåking for å bekjempe alvorlig organisert kriminalitet må være restriktiv, og det må være sterke rettsikkerhetsgarantier ved bruk av alle former for overvåking. Informasjon som framkommer om andre saksforhold enn det ble gitt tillatelse til å overvåke — må som hovedregel være ugyldig som bevisførsel i retten.

Politiet har hovedansvaret for å forebygge og bekjempe terrorisme men kan be om assistanse fra Forsvaret. Dette krever god etterretning og bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Venstre mener at et nytt trusselbilde med terrorisme og internasjonal organisert kriminalitet krever at samordningen av trusselbildet mot rikets sikkerhet må være et politisk ansvar gjennom konstitusjonell forankring i Regjeringen.

Venstre mener det er viktig å formalisere, systematisere og analysere den kunnskapen politiet i dag sitter inne med om organisert kriminalitet. Forskningsinnsatsen på området må styrkes både i form av grunn- og anvendt forskning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**