Redusert skadevirkning av rusmisbruk

Mange mennesker klarer ikke å takle hverdagen uten å ruse seg. Venstre vil ha økt fokus på rusproblemene fordi rusproblem ofte har sammenheng med psykiatriske lidelser. Det er derfor viktig med et nært og godt samarbeid mellom psykiatrien, institusjoner, etater og helsevesen som arbeider med rus og psykiatri. Alkohol er fortsatt det rusmiddelet som er opphav til flest problemer som for tidlig død, sykdom, vold, kriminalitet og store utgifter for helsevesenet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Venstre vil gi økt støtte til organisasjoner som arbeider med rusforebyggende arbeid og tilby flere behandlingsplasser for rusmisbrukere. Målet skal være at alle skal kunne få behandlingsplass når de er motivert for det. Rusmisbrukere har krav på helsetjenester på lik linje med andre pasienter. Barn av foreldre med rusproblemer, gravide rusmisbrukere og mennesker som lider av både rusproblemer og psykiske lidelser må få spesiell oppfølging. Pårørende er en viktig gruppe, og kan være en stor ressurs. Større åpenhet og bedre oppfølging overfor disse må prioriteres.

Venstres utgangspunkt i narkotikapolitikken er at vi skal bekjempe narkotikamisbruket, ikke de narkomane. Kampen mot narkotikamisbruk må først og fremst handle om sosiale tiltak, ikke bruk av rettsvesenet. Vi må ha en politikk som tar vare på menneskeverdet til brukerne, reduserer antallet overdoser og tar kampen opp mot de som tjener penger på den illegale narkotikaomsetningen.

De som er avhengige av narkotika trenger i første rekke behandling. Venstre vil derfor at den narkomane ikke skal straffes på grunn av avhengigheten sin, men tilbys behandlingsplass uten unødvendig opphold. Målet må ikke bare være rusfrihet, men også et verdig liv for dem som ikke klarer å bli rusfrie. Det må gis skikkelige behandlingstilbud, blant annet gjennom økt bruk av legemiddelassistert rehabilitering. Venstre vil ha en samlet vurdering av nye behandlingsformer for å hjelpe narkomane, også behandlingsformer som dagens lovverk stenger for. Venstre vil endre kriteriene for subutexbehandling slik at flere kan få tilbud om dette. Det må videre være en tett kobling mellom medikamentbehandling og sosial rehabilitering. Venstre vil jobbe for å utvide ettervernstilbudet, blant annet gjennom økt satsing på arbeidstreningstiltak og det differensiert botilbud med varierende grad av oppfølging. Alle skal ha rett til å få oppnevnt en personlig tilsynsfører/veileder.

Venstre vil etablere sprøyterom i de kommuner hvor dette er nødvendig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**