Sterkere satsing på trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet er et hovedsatsingsområde for Venstre i samferdselspolitikken, og Norge er et foregangsland på trafikksikkerhetsområdet. Vi er blant de land som har lavest ulykkesrisiko i verden og antallet hardt skadde og drepte er halvert de siste 30 årene, til tross for tredoblet trafikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Likevel krever trafikkulykker hvert år om lag 300 menneskeliv i Norge, og totalt blir ca 1 500 personer hardt skadd eller drept per år. Venstre støtter nullvisjonen om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken, og Venstre mener en gjennomgående sikkerhetstenkning i tråd med nullvisjonen skal være et bærende prinsipp i alt vi gjør. For å oppnå dette vil Venstre blant annet satse på fremskyndet utbygging av det høytrafikkerte og ulykkesutsatte stamveinettet til motorvei med midtdelere, økt bruk av midtrekkverk på ulykkesutsatte to- og trefeltsveier, bedre vedlikehold av det mest trafikkerte veinettet, styrke kvaliteten på og omfang av kontrollaktiviteten og skjerpe sikkerhetskrav til yrkestrafikken, spesielt tungtrafikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**