Valgfrihet gir reell frihet

Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre vil øke individets reelle frihet.
Det er den enkelte borger selv som er best i stand til å definere sin måte å leve det gode liv på. Dette forutsetter valgfrihet og et samfunn med rom for mangfold og forskjeller. For å øke den enkelte barnefamilies valgfrihet vil Venstre erstatte dagens fødselspermisjon med en fleksibel tidskonto på 15 måneder. En grunnleggende økonomisk trygghet er også en forutsetning for valgfrihet. Derfor vil Venstre innføre borgerlønn som en garantert minsteinntekt.

Likeverd og like muligheter
Alle mennesker har lik verdi. Derfor arbeider Venstre for likeverd og likestilling mellom mennesker, uansett kjønn, etnisk eller religiøs tilhørighet. Det er ingen motsetning mellom å være likeverdige og det å være forskjellige.

Venstre er mer opptatt av at alle skal ha et likt utgangspunkt enn at alle skal være like. Med dette skiller vi mellom ulikhet som skyldes egne valg og innsats, og ulikhet som skyldes forhold utenfor individets kontroll. Å skape like utviklingsvilkår for barn og unge er avgjørende for å sikre alle borgere et likt utgangspunkt. Derfor vil Venstre styrke den offentlige skolen, intensivere arbeidet for full barnehagedekning og å gi mer barnetrygd til de som trenger det mest.

Nærhet og forenkling
Venstre mener beslutninger må fattes nærmest mulig den det gjelder. Den sosialliberale visjon om et demokratisk samfunn handler om at den enkelte har en reell påvirkningsmulighet i forhold til sin hverdag og sine omgivelser. Respekten for det lokale selvstyret gjennomsyrer Venstres politikk. Åpenhet og innsyn i offentlig forvaltning er viktig for at folk skal kunne se sine byråkrater og politikere i kortene, og for å hindre maktmisbruk. For å øke graden av lokal handlefrihet, vil Venstre i større grad gi kommunene frihet til å skaffe seg inntekter gjennom egne skatter.

Venstre vil ha en kraftig forenkling av det offentlige byråkratiet, lov- og regelverk. At borgeren har mulighet til enkelt å sette seg inn i og å forstå skattesystemet er et selvstendig poeng for Venstre. Dette er en av grunnene til at Venstre ønsker en flatere skatt, færre fradrag og et stort bunnfradrag som sikrer god sosial fordeling.

Nyskaping, aktivisering og inkludering
Venstre har sterk tro på enkeltmenneskers skapertrang og virkelyst. Derfor er entreprenørskap og innovasjon viktig. Mennesker som tør å satse på egne ideer og evner er helt sentralt for verdiskapningen. Å skape nye arbeidsplasser er avgjørende for å opprettholde velferdsstaten. Venstre vil gi gründere bedre vilkår. Venstre vil gi selvstendig næringsdrivende likeverdige rettigheter ved fødselspermisjon som lønnstakere.
Deltakelse i arbeidslivet er viktig for selvbilde og muligheten til å utvikle sosiale og faglige ferdigheter. I dag står 600 000 i yrkesfør alder utenfor arbeidslivet. Tiltak for et mer inkluderende arbeidsliv må i første rekke konsentreres om denne gruppen. Venstre vil åpne for økt bruk av midlertidige ansettelser, fordi dette vil gi mennesker som i dag står utenfor arbeidslivet en mulighet til å få en fot innenfor.

Å søke det gode liv i Norge skal også være lov for den som ikke er født norsk. Derfor vil Venstre åpne for arbeidsinnvandring også fra land utenfor EU-området.

Venstre ønsker et mangfoldig og inkluderende samfunn hvor forhold mellom mennesker bygger på toleranse og respekt. Kampen mot alle former for intoleranse, maktmisbruk og overgrep mot enkeltindividet er viktig å føre i Norge så vel som ute i verden.

Fremtidsoptimisme
Forskningsutvikling, bedre teknologi og en globalisert økonomi gir menneskene nye muligheter. Globalisering innebærer at nasjonalstatens styringsevne svekkes. Dette krever en ny og framtidsrettet politikk som bygger på forpliktende, internasjonalt samarbeid innen nye områder.

Venstre mener at det sosiale ansvar må strekke seg utover nasjonalstatens grenser. En sosialliberal politikk for en globalisert verden innebærer en kamp for global rettferdighet, for mer forpliktende internasjonalt samarbeid, og for grunnleggende menneskerettigheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**