Verdiskapingspolitikk for hele landet

By og land er gjensidig avhengige av hverandre. Det skal være godt å bo både i spredtbygde strøk og i byområder, og både by og bygd har sine spesielle utfordringer som krever politiske løsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Store deler av verdiskapingen skjer i distriktene. Venstre vil bygge ut infrastruktur som gjør det mulig å hente ut verdiskapingspotensialet i distriktenes ressurser, og som gjør det mulig å utvikle nye arbeidsplasser her.

En moderne distriktspolitikk vil være å legge til rette for at næringslivet kan utvikle seg samtidig som det offentlige tilbyr tjenester som gjør det mulig å skape mangfoldige og attraktive lokalsamfunn. Tilgang på risikovillig kapital og arealdisponering er også viktige premiss for distriktsutvikling. Venstre mener derfor at mer av ressursene som brukes i distriktene bør gis uavhengig av næring, med vekt på bedre infrastruktur, kunnskapsutvikling og lønnsomme, livskraftige arbeidsplasser. Venstre vil også ha en differensiert strandsonepolitikk. Venstre vil særlig stimulere til utviklingen av økt virksomhet i kombinasjoner mellom viktige distriktsnæringer som reiseliv, kulturbasert næringsvirksomhet, landbruk og fiskeri. Venstre vil fortsette arbeidet med å flytte ut statlige arbeidsplasser.

Venstre vil satse videre på et desentralisert høgskoletilbud, som ved hjelp av ny teknologi kan bli et fullverdig alternativ for flere enn i dag. Statlige virksomheter med omfattende utadrettede funksjoner skal være lett tilgjengelige over hele landet. I virksomheter som selges ut av staten, eller krever statlig konsesjon, bør det stilles klare krav til servicenivå over hele landet.

Gjennom tilbudet av velferdstjenester og sin tilstedeværelse har det offentlige avgjørende innflytelse over grunnlaget for bosetting. Likeledes påvirker dette utviklingen av tjenesteytende næringer. Venstre vil derfor ta særlig hensyn til dette ved reformer i den offentlige forvaltningen, og i utviklingen av velferdstilbudet til borgerne.

Fylkeskommunene er i dag tildelt et særlig ansvar for regional utvikling. Venstre ønsker at dette særlig nyttes i omstillings- og utviklingsøyemed, og til å legge til rette for framvekst av gründere. For at en skal lykkes med dette trenger fylkeskommunene økte ressurser.

Økt tilgang på arbeidskraft er vesentlig for at distriktene kan tilby tjenester og levedyktige arbeidsplasser også i fremtiden. Venstre vil derfor øke omfanget av arbeidsinnvandring og gjøre dette enklere.

På mange mindre steder i Norge har ikke Vinmonopolet utsalg, på tross av at innbyggerne i kommunen ønsker et slikt utsalg. Venstre vil at kommunene selv skal få bestemme om de ønsker et alkoholutsalg. Venstre går inn for at kommunene skal kunne tillate salg av vin i butikker som oppfyller alminnelige vilkår for salg av alkoholholdige drikkevarer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**