Venstre krever tiltak mot kjønnslemlestelse

Venstre har fremmet forslag i Stortinget om å innføre sju nye tiltak for å bekjempe kjønnslemlestelse. Selv om alle former for kjønnslemlestelse har vært forbudt i Norge siden 1995, har ingen blitt dømt for denne forbrytelsen, på tross av at vi vet norske jenter kjønnslemlestes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre mener derfor at det må innføres flere treffsikre tiltak for å få bukt med dette overgrepet.

– Det har vært gjort mye bra i arbeidet mot kjønnslemlestelse, men ikke nok. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å jobbe kontinuerlig med informasjon og holdninger om hva kjønnslemlestelse er og hva det fører til. I tillegg må vi sørge for at de som overtrer loven på dette området faktisk blir dømt, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande.

Venstre foreslår derfor å innføre en meldeplikt for de samme yrkesgruppene som i dag har en plikt til å avverge kjønnslemlestelse.

– For å sette i gang etterforskning er politiet helt avhengige av tips. Allerede i dag er det flere unntak fra taushetsplikten for helsepersonell som gjør at de i visse tilfeller både har rett og plikt til å melde ifra til barneverntjenesten, sosialtjenesten og politiet. Andre kriminelle handlinger som foretas mot barn er med andre ord ikke nødvendigvis omfattet av dagens taushetsplikt, sier Trine Skei Grande.

Venstre ønsker med dette forslaget å understreke at vi må tenke målrettet og med utgangspunkt i hvorfor jenter kjønnslemlestes.

– Vi mener ikke det er hensiktsmessig å sette i verk generelle tiltak som rammer alle, fortsetter Skei Grande og viser til at flere har tatt til orde for å gjennomføre obligatoriske underlivsundersøkelser av alle jenter i Norge for å bekjempe kjønnslemlestelse.

-Fordi man ikke tar tak i problemets årsak vil ikke en helseundersøkelse alene være et effektivt virkemiddel for å bli kvitt kjønnslemlestelse i Norge. Sannsynligvis vil det kun utsette problemet til etter at undersøkelsen er gjennomført. Skulle en slik undersøkelse ha noen preventiv effekt måtte de gjennomføres flere ganger opp gjennom skoletiden, forklarer Skei Grande.

Forslagene Venstre har fremmet for Stortinget er:
1. Innføre en plikt for de som jobber på asylmottak å informere om at kjønnslemlestelse er forbudt i Norge, hva dette lovforbudet går ut på og hvorfor kjønnslemlestelse er forbudt i Norge. (I dag har ansatte i asylmottak en plikt til å sette seg inn i kjønnslemlestelse og hva avvergelsesplikten går ut på, men ingen informasjonsplikt.)
2. Innføre en ordning som innebærer at alle de som kommer til Norge fra land der kjønnslemlestelse praktiseres, må underskrive på at de er kjent med at kjønnslemlestelse er straffbart i Norge og at vi har en straffesanksjonert avvergelsesplikt. (I dag er det kun asylsøkere i målgruppen som må skrive under på at informasjonen er mottatt og forstått.)
3. Innføre kjønnslemlestelse som et tema under helsestasjonsprogrammet for nyfødte.
4. Innføre kjønnslemlestelse som et tema under skolestartundersøkelsen.
5. Skolering av de som jobber i skolehelsetjenesten i hva kjønnslemlestelse vil si, hvem som står i fare for å bli utsatt for det og hvordan man bør snakke med foreldre om det.
6. Ta initiativ til et internasjonalt samarbeid og foreta nødvendige lovendringer slik at det kan bli mulig å straffeforfølge brudd på Lov om forbud mot kjønnslemlestelse når det straffbare forhold er blitt begått av utlending i utlandet når kjønnslemlestelse ikke er forbudt i det landet der handlingen ble begått.
7. Innføre en meldeplikt for de samme som i dag har en plikt til å avverge kjønnslemlestelse.

Les hele forslaget her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**