Kompetanseår for lærerne i Eidsberg

Kommunestyrerepresentant, Rita Sletner, foreslo i en interpellasjon å utrede muligheten for å innføre kompetanseår for lærerne i Eidsberg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det er av avgjørende betydning for den videre utviklingen av kunnskapssamfunnet at lærerne er kompetente, kunnskapsrike og motiverte for denne oppgaven. Lærerens faglige og pedagogiske kompetanse er svært viktig for elevenes læringsutbytte.

Dokument, program

Foto: Microsoft

I vårt moderne samfunn er det et stadig økende behov for kontinuerlig å oppdatere seg i forhold til sitt eget fagfelt, og lærere som yrkesgruppe er intet unntak. I samfunnsutviklingen endrer yrkene seg som fagene gjør det. Undersøkelser viser dessverre at lærere i liten grad får det nødvendige påfyllet av kompetanse i løpet av sin yrkeskarriere. Spesielt prekær er situasjonen innen realfagene. I den internasjonale undersøkelsen TIMSS fremgår det blant annet at

a) færre lærere har fordypning i matematikk eller matematikkdidaktikk i Norge enn i land det er naturlig å sammenligne seg med, og
b) prosentandelen norske matematikklærere på 8. trinn som deltar i etter- og videreutdanning i faget, gjennomgående ligger lavere enn i land det er naturlig å sammenligne seg med.

Det er sannsynlig at en slik tendens også gjør seg gjeldende i flere fag. I en undersøkelse Norsk Respons AS nylig har utført blant medlemmene i Utdanningsforbundet, fremgår det at de fleste som har fått etterutdanning i forbindelse med “Kunnskapsløftet”, har fått det i generelle emner, og at kun 22 pst. av lærerne i grunnskolen har fått etterutdanning i fagene sine.

Barnehage

I St.meld. nr. 30 (2003-2004) ble det referert til en undersøkelse av kompetansen i grunnskolen som viste at et flertall av lærerne i grunnskolen ikke hadde deltatt i etterutdanning knyttet til Reform 97 i de fagene de underviste i, og at etterutdanningen for de fleste som deltok, som regel var fra en til tre dager.
Undersøkelsen viste likevel at nesten alle lærere deltok i kortere etterutdanningsopplegg på ett eller flere områder. Samtidig viser forskning at korte kurs som ikke settes inn i en sammenheng på den enkelte skole, ofte har liten effekt på opplæringen.

Eidsberg kommune bør derfor innføre et kompetanseår for lærere. Denne ordningen innebærer at lærere etter et visst antall år – for eksempel syv år – kan få permisjon inntil ett år med full eller delvis lønn for å ta relevant videreutdannelse eller praktisere i annet relevant arbeid. Denne modellen bygger på ordningen for vitenskapelig ansatte, som gir disse rett til ett års forskningstermin etter seks års tjeneste, eller et halvt års forskningstermin etter tre års tjeneste.

Innføringen av kompetanseår vil bidra til å øke lærernes kompetanse, bidra til at kontakten mellom skole og øvrige deler av samfunnet forsterkes, samt sikre at lærerne får den motivasjon og kunnskap som kreves for å være lærer i dagens samfunn.
Samtidig kan tiltaket bidra til at det blir enda mer attraktivt å være lærer i Eidsbergskolen, noe som er nødvendig i forbindelse med ytterligere rekruttering til yrket. Ordningen kan også føre til at lærere står lenger i arbeid, noe som vil være nødvendig for å avhjelpe lærermangelen de kommende årene.

Forslag:
Eidsberg kommune utreder muligheten for å innføre et kompetanseår for lærerne i Eidsbergskolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**