Program 2007-2011

Her kan du lese Eidsbergs Venstres program for kommunevalget 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Åpenhet og lokaldemokrati.
Venstre har alltid stått fremst i kampen for åpenhet, offentlighet, ytringsfrihet, personvern og redelighet i den offentlige forvaltning. Eidsberg Venstre forplikter seg til aktiv innsats for alle disse verdiene på alle nivåer og vil arbeide for høy etisk standard og ytringsfrihet i Eidsberg Kommune.

Kommunens virksomhet.
Eidsberg Venstre vil bidra til at kommunens økonomi er i balanse og at investeringer skal foretas i en takt som kommunen kan tåle i et lengre perspektiv uten å innføre eiendomsskatt. Vi vil iverksette rutiner for regelmessig ettersyn og vedlikehold av kommunens eiendommer, og spesielt må skoler og sykehjem prioriteres og vi vil fortsatt være en pådriver for å få heis til kommunestyresalen.

Miljø.
Venstre vil at Eidsberg skal være en miljøvennlig kommune. En kommune med ren luft, rent vann og grønne lunger. En kommune som satser på god infrastruktur, kollektivtransport og ivaretar sitt biologiske mangfold. Venstre vil drive en god miljøpolitikk gjennom fornuftige tiltak til beste for Eidsbergs innbyggere og miljø. Vi vil tilrettelegge for fysisk aktivitet ved å utvide dagens gang- og sykkelveinett og stimulere til økt bruk av stier og kommunens natur.

Mysen- estetikk, trivsel og miljø.
Eidsberg Venstre vil opprettholde Mysen som en intim "landsby". Fortetting skal ikke skje når det går på bekostning av grønne lunger eller kommunens historiske tradisjon. "Gamle" kvartaler og bygninger er en naturlig del av bevaringen.

Nyskapning og næringsutvikling.
Eidsberg er preget av at vi har store levedyktige industribedrifter som lever side om side med mindre bedrifter i vekst. Utfordringen vil være å understøtte bedriftene med god infrastruktur, nok areal, fremtidsrettede miljøkrav og nok arbeidskraft. Det å forene kultur og næring betyr fremtidige arbeidsplasser og for å sikre fremtidig velferd og kultur i Eidsberg må det satses mer på kulturbasert næringsliv.

Skole og kultur.
Eidsberg Venstre vil styrke den offentlige skolen. Elevene må lære grunnleggende ferdigheter og kunnskap og gis like muligheter til personlig vekst. Det er også nødvendig å gjenreise respekten for lærerne. Vi vil se på spesialundervisningen for å fjerne negativ stigmatisering av elever med lære- og/eller adferdsvansker. Elever med spesielle behov skal følges opp av lærere med spesialkompetanse. Vi vil gi lærere en kompetanseheving og avsette midler til prosjekter mot mobbing.

Biblioteket.
Biblioteket har en nøkkelrolle i å formidle litteratur og annen kunst og er samtidig et opplevelsessenter og samlingspunkt for kunnskap og informasjon i Eidsberg. Tjenesten må fortsatt opprettholdes som et gratistilbud og ha romslige åpningstider.

Frivillig barne- og ungdomsarbeid.
Eidsberg skal være en god kommune å bo og vokse opp i. Vi har mye fin ungdom som vi skal ta vare på og dra nytte av. Vi vil styrke kulturskolen, idretten og frivillige organisasjoner gjennom kommunale budsjetter. Vi vil sette ungdomsrådet i stand til å gjøre mer for kommunens ungdommer ved å øke deres økonomiske rammer.

Mer til de som trenger det mest.
Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på hverandre. I Eidsberg handler det ikke om å løfte alle kommunens innbyggere, men om å hjelpe enkeltmennesker som trenger det. Vi vil ha et særlig fokus på barn og unges oppvekst. Vi vil ha et åpent og tilgjengelig barnevern hvor det forebyggende arbeid blir prioritert og hvor ressurspersoner rundt baret blir gode samarbeidspartnere.

Bekjempe fattigdom.
Det finnes innbyggere i Eidsberg som lever under fattigdomsgrensen. Vi ønsker å øke sosialhjelpssatsene og ha gratis barnehageplass til de som lever under fattigdomsgrensen.

En trygg alderdom.
Eldre har ulike behov og tilbud må derfor tilpasses den enkelte i størst mulig grad. Det gir trygghet å kunne bo i egen bolig og ved å tilby ambulerende vaktmestertjeneste vil denne muligheten styrkes. I tillegg må vi ha nok sykehjemsplasser til de som trenger det. Vi vil styrke hjemmesykepleien og ha gode avlastningstilbud for hjemmeboende eldre syke. Dessuten vil vi støtte frivillighetssentralen og sikre rekruttering til omsorgsyrker blant annet med tilbud om etterutdanning for ufaglærte.

Et mangfoldig samfunn krever god integrering.

Alle kommuner trenger den kulturelle og økonomiske stimulans som innvandring er, – også Eidsberg. Mangfold er en ressurs for videre utvikling, både kulturelt, sosialt og økonomisk. Derfor vil vi bekjempe intoleranse, kriminalitet og rasisme — uansett hvor det forekommer, støtte all form for antirasistisk arbeid og være en pådriver for "Aldri mer krystallnatt".

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**