Krever sosialliberale integreringstilttak

Trine Skei Grande og Olaf Thommessen la i dag frem Venstres integreringsmelding “En sosialliberal integreringspolitikk.” Venstres tiltak for å bedre integreringen består av både pisk og gulrot.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Olaf Thommessen

Foto: Rune Kongsro

Vi baserer vår integreringspolitikk på liberale prinsipper om at alle mennesker har frihet og ansvar. Vår integreringsmelding kan du laste ned her.

– Norge er et flerkulturelt samfunn og mange innvandrere er i dag godt integrert. Venstre mener det er viktig å fokusere på at de aller fleste innvandrere er lovlydige mennesker som ønsker å jobbe og å bli integrert i det norske samfunnet. Uten innvandrernes innsats og deltagelse hadde Norge vært et fattigere samfunn, både materielt og kulturelt, sier nestleder Trine Skei Grande.

– Men vi har også har en rekke utfordringer. Enkelte innvandrergrupper står i dag mer eller mindre utenfor samfunnet. Dette åpner for nye sosiale underklasser, fattigdom og økt kriminalitet. I dag er innvandrere overrepresentert blant arbeidsløse og blant kriminelle. Innvandrere er også overrepresentert blant svake elever. Dette ser vi i Venstre på som et varsku om at vi trenger en bedre integreringspolitikk, sier nestleder Olaf Thommessen.

Trine Skei Grande

Foto: Rune Kongsro

Integrering er et toveis ansvar
Venstre vil understreke at integrering forutsetter at det stilles krav til både nordmenn og innvandrere.
– Nordmenn må åpne seg mer for innvandrere, men innvandrere må selv ta ansvar for å integreres i samfunnet, sier Grande.

Venstre mener det er viktig med en bevisst holdning til hvordan det offentlige fungerer i møtet med innvandrere. Noen kan oppfatte trygde- og sosialsystemet som sjenerøst, og som demotiverende for prinsippet om egen forsørgelse. Mange har heller ikke fått opplæring i hvordan velferdsstaten Norge fungerer. Da er det vanskelig å se hensikten med velferdsordningene og vite hvorfor systemet er som det er.

– I slike situasjoner kan det lett vokse fram en holdning om at "i Norge vokser det penger på trær". Forestillingen om innvandrere som lever på sosialstøtte, er dessuten en grobunn for fremmedfiendtlighet. Venstre mener et viktig tiltak for å unngå stønadsavhengigheten er å forkorte behandlingstiden for asyl og andre tillatelser og at vi alt fra starten av stiller krav til de som kommer til Norge og er tydelig på hva som forventes av dem, sier Thommessen

Frivillighets-Norge
Venstre mener at vi ikke bare kan satse på gode offentlige tilbud til flyktninger.
– Integreringspolitikken må i mye større grad basere seg på privat initiativ og frivillighet som når flere innvandrergrupper, sier Grande. Venstres nestledere trakk frem 10 punkter for å bedre integreringspolitikken.

10 punkter for en sosialliberal integreringspolitikk:

1. Norsk- og samfunnsopplæring for flere
Det må være klart fra første dag at de som ønsker å bosette seg i Norge må gjøre sitt beste for å lære seg norsk og sette seg inn i hvordan det norske samfunnet fungerer. Norsk- og samfunnsopplæring bør utvides til også å omfatte asylsøkere i mottak og flyktninger som kom før introduksjonskurset ble innført.

2. Større fleksibilitet i undervisningen
Det viktigste er at innvandrere lærer seg norsk, ikke hvordan. Reglene må forenkles og gjøres mindre byråkratisk. Det bør være opp til læreren og den enkelte elev å finne ut hva behovet er og at dette dekkes. Norskopplæring må kunne gis umiddelbart etter at oppholdstillatelse er innvilget. Da er motivasjonen for å lære størst.

3. Introduksjonskurs for familiegjenforente
Dette vil være en styrking av kvinners mulighet til å bli inkludert i samfunnet, siden det er flest kvinner som kommer til Norge på familiegjenforening.

4. Eksamen ved avsluttet kurs
Vi vil tydeliggjøre pliktelementet i introduksjonsordningen ved å innføre en eksamen ved kursets slutt.

5. Bonus til de som lærer seg norsk rask
Deltakere på introduksjonskurset som består eksamen på normert tid bør få utbetalt en bonus.

6. Entreprenørordninger og jobbhospitering for innvandrere
Mange innvandrere ønsker å starte egen bedrift. Det skal vi stimulere, blant annet ved å ta entreprenørskap inn som en del av introduksjonsordningen og tilby mikrokredittordninger. Vi vil innføre en seks måneders hospiteringsordning for de som er ferdig med introduksjonskurset og som står uten jobb eller utdanningstilbud.

7. Økt støtte til frivillige organisasjoner som jobber med integrering
Få behersker norsk etter bare å ha fullført norskkurs. Derfor er det viktig med uformell språktrening. Svært mange får jobb gjennom uformelle nettverk. Vi vil styrke de frivillige organisasjonene som skaper slike nettverk ved å gi de økte bevilgninger og mindre byråkratiske krav.

8. Mer ressurser til skoler med mange minoritetsspråklige
Venstre vil ha språktrening og gratis kjernetid i barnehager, kompetanseheving for lærere som jobber med minoritetsspråklige og obligatorisk 2. fremmedspråk. Vi vil satse på Oslo-modellen der det tilføres ekstra ressurser til skoler med et høyt antall minoritetsspråklige elever.

9. Staten skal gå foran for å hindre diskriminering
Offentlig sektor har et særlig ansvar for at det ikke skjer diskriminering. Vi vil derfor innføre anonyme søknader i offentlig sektor. Ved å anonymisere søknaden før den som skal ansette ser den, vil kun kvalifikasjonene komme fram av søknaden. Videre mener vi staten og kommunene bør pålegge seg selv mål for å øke andelen av innvandrere ved ansettelser.

10. Målrettede tiltak for å håndheve lovforbud mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap
For å bekjempe tvangsekteskap vil vi innføre viljeserklæring, anonymt vitneprov, skaffe flere beredskapshjem og skjerpe lovverket. Det må gis klare instrukser til norske utenriksstasjoner om å være restriktive med å innvilge oppholdstillatelse dersom det er tvil om at ekteskapet inngås frivillig og vi ønsker at Riksadvokaten instruerer politiet om å prioritere anmeldelser av tvangsekteskap.

For å bekjempe kjønnslemlestelse vil vi innføre en meldeplikt for de samme yrkesgruppene som i dag har en plikt til å avverge kjønnslemlestelse. Vi ønsker at alle som kommer til Norge fra land der kjønnslemlestelse praktiseres, må skrive under på at de er kjent med at kjønnslemlestelse er straffbart i Norge og at vi har en straffesanksjonert avvergelsesplikt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**