Krever forskningsløft i 2008

Venstres landstyremøte mener forskning og høyere utdanning er avgjørende for framtidas Norge og krever et forskningsløft i statsbudsjettet for 2008. Landsstyret mener forskning og høyere utdanning har en egenverdi for samfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Derfor vil Venstre sikre uavhengige midler til grunnforskning. Forskning er også helt avgjørende for innovasjon og verdiskaping. Derfor vil Venstre ha et eget forskningsdepartement.Venstre vil øke den norske forskningsinnsatsen til 3 % av BNP innen 2009, hvorav 1 % fra offentlige kilder. Det første løftet for forskning må derfor komme i statsbudsjettet for 2008.

Venstres landsstyre registrerer at SVs leder og finansminister Kristin Halvorsen på SVs landsstyremøte i dag tar selvkritikk for at SV ikke har prioritert forskning og høyere utdanning høyt nok, og innrømmet at budsjettkuttet for høyere utdanning var et helt feil signal.

Venstre forutsetter derfor at budsjettkuttene rettes opp i Statsbudsjettet for 2008 og at:

det etableres en egen ministerpost for forskning og høyere utdanning — en forskningsminister — for å lede, koordinere og synliggjøre at forskning og høyere utdanning er sektorovergripende og strategisk viktig for nasjonen

det bevilges penger til 600 nye stipendiat- og post-doc stillinger

fondet for forskning og nyskaping økes til 150 mrd. kroner innen 2010

det utarbeides en forpliktende opptrappingsplan for antall postdoktorer ved norske institusjoner, etablere “hjemkomststipend” på postdoktornivå og sikre at tilfanget av stipendiater er i tråd med vedtatte og fremtidige opptrappingsplaner på området

det utarbeides en ny og overordnet rekrutteringsstrategi for vitenskapelige stillinger ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter

det opprettes seniorfond for å ta vare på seniorene som ressurs og samtidig bidra til å frigjøre stillingsressurser

det avsettes midler til likestillingstiltak ved universiteter og høgskoler for å øke andelen kvinner i vitenskapelige stillinger til 40 pst. i løpet av ti år

gaveforsterkningsordningen utvides for å kunne tiltrekke privat kapital som i større grad enn i dag kan anvendes på en verdiskapende måte i forskningen

det lages forpliktende opptrappingsplaner for oppgradering og nyanskaffelser av vitenskapelig utstyr, og for å sikre vedlikehold av utdannings- og forskningsinstitusjonenes bygningsmasse

Senter for fremragende forskning videreutvikles for å styrke eliteforskningen i landet som helhet og som et tilsvar til debatten om opprettelsen av såkalte “eliteuniversiteter”

det settes ned et bredt sammensatt utvalg for å tydeliggjøre hvordan allmenndanningen best kan ivaretas gjennom hele utdanningsløpet.

Det må satses sterkere på forskning for å løse klimakrisen. Vi trenger mer kunnskap om klimaendringene, og vi trenger å utvikle ny miljøvennlig teknologi for å få ned klimautslippene. Bevilgningene til forskning på fornybar energi og klimateknologi må derfor økes med minimum 300 mill kr i statsbudsjettet for 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**