Politisk plattform for Skedsmo 2007-2011

Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre har kommet til enighet om politisk plattform for den kommende fireårsperioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Hender

Foto: Microsoft

Sosial, helse og omsorg:

Det skal tilføres flere stillinger i pleie- og omsorgssektoren i tråd med vedtatt opptrappingsplan.

Partiene er enige om å legge en helhetlig plan for utbygging av plasser i sykehjem og omsorgsboliger. Planen skal vise hvordan nødvendige kortsiktige tiltak, utforming og plassering av framtidig nytt "sykehjem" skal løses. Det vises i denne sammenheng bl.a. til rapport fra Ressurssenter for omsorgstjenestene som oppsummerer erfaringer med ulike modeller for utforming av pleie- og omsorgstjenestene.

Bo- og behandlingssentraene skal fortrinnsvis drives i kommunal regi. Driftsansvar til ideelle organisasjoner/stiftelser kan vurderes dersom dette gir minst like bra kvalitet i tjenestetilbudet. Sykepleiertjenestene skal ikke konkurranseutsettes.

Helsesøstertilbudet ved skolene skal styrkes.

Kommunens plan for fattigdomsbekjempelse følges opp, og det skal satses på utstrakt samarbeid med frivillige aktører i kampen mot økonomisk og sosial fattigdom.

Kommunens vedtatte rehabiliteringsplan skal følges opp, og det skal satses på et godt tjeneste— og oppfølgingstilbud til funksjonshemmede og deres familier.

Det skal i løpet av kommunestyreperioden forberedes en egen sak om innholdet i omsorgstjenestene, og hvordan både sektoren selv, mottakere av tjenestene og deres pårørende kan kontrollere at kvalitetskravene nås.

Det døgnpsykiatriske lavterskeltilbudet skal forbedres.

Skole og oppvekst:

Det legges til grunn at antall lærerstillinger fortløpende skal økes for å dekke opp økningen i elevtall. Det skal utarbeides en opptrappingsplan for å øke lærerressursene både kvantitativt og kvalitativt, styrke etterutdanningstilbudet og for å forbedre rådgivningstjenesten.

Heldagsskoletilbudet skal videreføres og trappes opp. Målsettingen er å etablere heldagsskoletilbud for alle kommunens elever på 1. — 4. trinn.

Barnehagetilbudet — både i privat og offentlig regi — skal fortsette i henhold til mål om full barnehagedekning.

Nye skoler på Kjeller og Asak bygges i perioden.

Idrett, kultur og frivillighet:

Det oppsøkende ungdomsarbeidet skal styrkes.

Vedtatt kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet skal gjennomføres i tråd med vedtatte tidsfrister.

Det etableres sammenhengende gang-, tur- og sykkelveier i kommunen. Markaområdene tilrettelegges med gode løypetraseer, bedre tilgjengelighet fra boligområdene og større grad av brukervennlighet for funksjonshemmede.

Det settes av midler til tiltak som kan gi livsglede og økt livskvalitet for de eldre, bla. Gjennom å etablere " den kulturelle spaserstokken".

Kommunen skal være en aktiv medspiller og lege til rette for eksisterende og nye frivillige organisasjoner, og driftstilskuddet til frivillige organisasjoner skal styrkes

Det skal foreberedes en sak til politisk behandling om hvordan lokalsamfunnene kan gis enda større innflytelse over den pratiske nærmiljøpolitikken.

Barn og unge skal ha god tilgang på tilholdssteder for egen fritidsaktivitet i sitt nærmiljø i alle deler av kommunen, blant annet gjennom aktivitetshus med tilrettelagte tilbud.

Tilgjengelighet til folkebibliotek for lokalbefolkningen i Lillestrøm/Kjeller området søkes styrket.

Miljø og energi:

Det skal utarbeides en klimahandlingsplan som setter klare mål for reduksjon av kommunens klimagassutslipp, med konkrete tiltak til hvordan dette skal oppnås.

Det utarbeides et opplegg for kommunalt klimaregnskap.

Den videre bruk av Husebyjordet skal forankres i de landbruksbaserte og kulturhistoriske verdiene i området.

Det legges til grunn at vesentlige deler av Bråtejordet skal beholdes som grøntareal. Det beholdes en vid ubebygd sone rundt gården. Partene er enig om å holde et særmøte om den videre utviklingen rundt gården.

En utvikling av Kjeller Gård som nærmiljøsenter skal vurderes.

Det skal vedtas en egen verneplan for gjenværende ravineområder i kommunen.

Det skal arbeides for tiltak som bidrar til en vesentlig forbedring av vannmiljøet i Nitelva og Leira, minst i tråd med kravene i EUs vanndirektiv. Vedtatt verneplan for Leira skal følges opp.

Det skal opprettes et sterkere samarbeid med næringslivet om en miljøvennlig videreutvikling av Strømmen sentrum, med flere områder der fotgjengerne dominerer.

Kommunens avfallsstrategi skal vurderes hvert annet år for hele tiden å være i front hva gjelder avfallshåndtering.

Næringspolitikk:

Som bidrag til at Skedsmo Kommune fremstår som en attraktiv kommune for næringsetablering, skal kommunen være en aktiv og sentral samarbeidspartner for Kunnskapsbyen Lillestrøm, næringsrådene i kommunen, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike, offentlige og private bedrifter og andre regionale og nasjonale sammenslutninger som spiller viktige roller i næringspolitikken.

Kommuneøkonomi:

Som konsekvens av ønskede satsinger beholdes eiendomsskatten på gjeldende nivå i de to første årene av kommunestyreperioden. Dersom utviklingen i kommunens økonomi åpner for det, kan en avtrapping av skatten vurderes mot slutten av perioden.

Deler av inntektene fra eiendomsskatten kan også brukes til å styrke livskvaliteten for de eldre.

Det legges til rette for veiledning av søknad om nedsettelse/ettergivelse av eiendomsskatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**