– Større makt til folkevalgte i opplæringen

Venstre er enig i at revisjonsrapporten om den videregående skolen i Hordaland gir grunn til bekymring. En konsekvens av rapporten må bli at fylkestinget sikrer seg større makt over utviklingen i skolen. Det har også som følge at fylkestinget ikke vet nok om den videregående opplæringen vi skal forvalte, mener Harald Hove, gruppeleder for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Harald Hove portrett

På forrige fylkesting krevde derfor Venstre en full utredning over hvilke ansvarsområder innen opplæring der man har fått mindre detaljstyring de siste årene. — Venstre er alltid glade for økt makt til lokale folkevalgte organ. Men da må de folkevalgte organene ta denne makten, og ikke overlate det økte handlingsrommet til administrasjonen, påpeker Hove. Derfor fremmet Venstre følgende forslag i forbindelse med saken om revisjonsrapporten;

"Fylkesrådmannen utarbeider til fylkestinget oversyn over dei områda innan forvaltninga av vidaregåande opplæring der fylkeskommunen dei siste åra har fått større høve til å utøve skjønn enn tidlegare. Dette gjeld endringar i lovgjevinga og av di staten ikkje lengre er motpart for lærarorganisasjonane ved forhandlingane om lønns- og arbeidsvilkår."

I revisjonsrapporten påpekes det også at et nytt fordelingssystem fra og med 2008 for hvordan skolene får tildelt sine midler til undervisning har skapt uro. Endringen ble foretatt av administrasjonen uten behandling i folkevalgte organ. Et forslag fra Venstre i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2008 om at det nye systemet skulle behandles i fylkestinget ble nedstemt av KrF, Høyre og FrP.

Fokus på skolen i fylkesbudsjettet
I Venstres alternative budsjettforslag for 2008 var det satt av 7 millioner ekstra til økte lærertimetall og 1.8 millioner til økte midler for spesialundervisning/særskilt undervisning, i tillegg til 1.5 millioner til skolebibliotekene.

Harald Hove mener det er elevenes behov som skal være viktigst i forvaltningen, ikke økonomien. — Det er blitt alt for lett å skylde på dårlig økonomi når mangler og problemer har blitt påpekt, forteller han. — Det handler om å prioritere riktig. Her burde man lyttet til Venstre tidligere, avslutter Hove.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**