Tilfreds med forlik om skolens formålsparagraf

Samtlige partier på Stortinget er blitt enige om hvordan den nye formålsparagrafen for skolen skal lyde. Venstres Odd Einar Dørum er tilfreds med at det er oppnådd tverrpolitisk enighet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– Det er svært positivt at de politiske partiene er kommet til enighet om en ny formålsparagraf, sier Odd Einar Dørum i Kirke- utdannings- og forskningskomiteen.

Den gamle formålsparagrafen forpliktet skolene til å gi elevene en kristen oppdragelse. Den sa blant annet at grunnskolen i samarbeid og forståelse med hjemmet, skal hjelpe til med å gi elevene en kristen og moralsk oppdragelse.

Forankret i Venstres program
– Den nye paragrafen legger vekt på at skolen skal bygge på noen felles grunnverdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, og verdier som også kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene, sier Dørum.

Forliket er godt forankret i Venstres stortingsprogram. Teksten til ny formålsparagraf for skolen finner du nedenfor:

Skolens formålsparagraf
“Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som óg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**