Krever tiltak mot bruk av tvang

– Et ukjent, men betydelig antall mennesker påføres krenkelser, skader og alvorlige traumer som følge av psykiatriske tvangsinngrep, og vi kan ikke på forhånd vite hvem som vil oppleve tvangsbruken som overgrep, og hvem som eventuelt vil oppleve seg hjulpet, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Ola Elvestuen er bekymret for en økning i bruk av tvang.

Ola Elvestuen er bekymret for en økning i bruk av tvang.
Foto: Venstre

– Derfor er vi glad for at tvangsmedisinering som metode blir innmeldt til FNs spesialrapportør for tortur, det er viktig at vi får en vurdering av norsk praksis. Vi har jo tidligere fått påpakning for bruk av tvang, sier Elvestuen.

– Venstre har tidligere påpekt at FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter sannsynligvis ikke lar seg forene med norsk særlov for psykisk helsevern. Men det viktigste nå må være at statsråden kaller inn lederne for helseforetakene for å vurderer praksis i norsk psykiatri, mener Elvestuen.

Rapportert økning av tvang
Norge har mer enn 10.000 tvangsinnleggelser i psykiatrien i løpet av ett år. En SINTEF-rapport fra juni 2007 har dokumentert at bruk av tvang øker overfor pasientgrupper som psykisk utviklingshemmede, psykisk syke og demente.

Rapporten fra SINTEF kan lastes ned her.

Det er svært bekymringsfullt at Norge ligger på topp i statistikken om bruk av tvang i psykiatrien, mener Elvestuen. – Menneskerettighetene brytes i Norge, og særlig i psykiatrien. Det blir også brukt tvang mot rusmiddelmisbrukere, mot psykisk utviklingshemmede og mot demente. Derfor er tvang som metode uakseptabelt og bør bare brukes i svært spesielle situasjoner Utgangspunktet for all behandling av pasienter i Norge er at behandlingen skal være frivillig.

Halvert bruk av tvang
Ved Jæren Distriktspsykiatriske senter drevet av Norske Kvinners Sanitetsforening har man greid å halvere tvangsbruken. Dette er et lavterskeltilbud til de aller sykeste pasientene. Nordfjord psykiatrisenter har også lykkes med redusert bruk av tvang.

– Brukerstyrte plasser betyr at de som er syke, selv kan velge å legge seg inn når de trenger det. Systemet er basert på tillit mellom behandlere og brukere, sier Elvestuen.

Handlingsplan og mer kunnskap
Venstre vil ha en handlingsplan mot tvang i psykiatrien for å redusere tvangsbruk innenfor psykisk helsevern. Handlingsplanen bør redegjøre for hvordan det enkelte helseforetak, i samarbeid med kommunehelsetjenesten, kan ta i bruk metoder som erfaringsmessig har redusert bruk av tvang.

– Vi må høste av de gode resultatene som Jæren Distriktspsykiatriske senter og Nordfjord psykiatrisenter kan vise til, sier Elvestuen.

– Det bør også legges til rette for undervisningsmateriell og undervisning med fokus på menneskerettigheter til bruk for helsepersonell innenfor omsorg for demente, psykisk utviklingshemmede og psykisk syke. Mer kunnskap og holdningsendring hos helsepersonell kan redusere bruk av tvang, avslutter Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**