Venstre-løft for barnevernet

Vi sakser oppslag i Arbeidets Rett fredag 28.11.2008:
TYNSET: Venstres Caspar Schärer fikk stort flertall for å løfte barnevernet i den kommunale strukturen, og samtidig er det vilje til å gjøre krisesenteret til en sjølstendig enhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Saken ble reist i forbindelse med omorganiseringen av sosialkontoret og NAV-etableringa. Rådmannen hadde foreslått at sosiallederen skulle beholdes utenfor NAV-strukturen og bli administrativ leder av barnevernsamarbeidet og krisesenteret. Sosiallederen var også tiltenkt ansvaret for de oppgavene i sosialtjenesten som ikke skal inn i NAV.

Fungerer dårlig
Barneverntjenesten fungerer dårlig. Tida er innen for å gjøre noe med dette. I dag er sosialleder økonomisk og personalmessig leder av barnevernet, mens barnevernlederen har det faglige ansvaret. Vegen til politikerne kan være lang for barnevernlederen. Barnevernet må løftes opp. Dersom barnevernlederen blir enhetsleder, kan det gi større forståelse og etaten kan lettere bli hørt, sa Caspar Schärer som begrunnelse for å la lederen for barnevernet bli enhetsleder. Samtidig foreslo han at Krisesenteret for Nord-Østerdalen skal omorganiseres til et interkommunalt selskap, IKS.

Sterk støtte
Ordfører Bersvend Salbu støttet Venstres forslag. — Barnevernet er en spesiell tjeneste som krever noe ekstra. Den er blitt stemoderlig behandlet. Det er riktig som Caspar Schärer foreslår, å løfte opp barnevernet strukturelt. Det er viktig å sette fokus på dette. Administrasjonen har ikke vært flink nok til å holde trykket på barnevernet.
Tynsetlistas Arne O. Ellingsson ga sin hele og fulle støtte til Schärers forslag.

Gruppemøter
Senterpartiets gruppeleder Borgar Valle var skeptisk til å støtte Venstres forslag, sjøl om han var enig i intensjonen om å styrke barnevernet. — Barnevernet mangler fagfolk, vil det styrkes ved at lederen skal være enhetsleder? spurte Valle. Han ville ha gruppemøte, og det hele endte med at bare fire fra Senterpartiet gikk imot Vestres forslag.

Enige om krisesenter
Venstre modererte forslaget om å sette ned ei arbeidsgruppe for å utrede IKS-modell for krisesenteret. Et enstemmig kommunestyre sluttet seg til forslaget om at ordføreren skal utrede en IKS-modell sammen med representanter fra de andre kommunene som krisenteret dekker.
Ordfører Bersvend Salbu ga klar beskjed om at hele administrasjonen i Tynset skal gjennomgås.
Enhetslederstrukturen er allerede i ferd med å bli forlatt. Vi har en undervisningssjef som leder skolen. Vi har også vedtatt å opprette en omsorgssjef som skal lede flere enheter. Sjøl om vi skal ha en slik gjennomgang, hindrer oss ikke å heve barneverntjenesten på kort sikt, sier Bersvend Salbu.

Fakta – Habilitet
Før Caspar Schärer la fra sitt forslag om omorganisering av barneverntjenesten og krisenteret, klargjorde han sin egen habilitet i saken. — Min ektefelle Solveig Østhus har vært leder av barneverntjenesten, saksbehandler i barneverntjenesten, leder av krisesenteret og er nå ansatt ved sosialkontoret som er i ferd med å bli en del av NAV. Sjøl har jeg skrevet jubileumsberetningen til krisesenteret. Jeg mener jeg er habil i saken, sa Schärer. Verken ordfører Bersvend Salbu eller andre var i tvil om Schärers habilitet.

AR: Erland Vingelsgård

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**