– Mye bra fra NHO, men lav rente er viktigst

Venstres næringspolitiske talsmann Leif Helge Kongshaug sier at det er en rekke forslag i NHOs tiltakspakke, som ble lagt fram i dag, som Venstre kan slutte seg til. – Mange av forslagene har Venstre allerede fremmet i vårt alternative statsbudsjett for 2009, sier Kongshaug. For Venstre er det imidlertid aller viktigst at renten kan gå ned så raskt som mulig, og forbli lav over tid. – Det er det viktigste enkeltelementet som løser krisen over tid, og det er et åpent spørsmål om krisepakken bør bli av et så stort omfang som det LO og NHO de siste dagene har foreslått, sier Kongshaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Satse på framtida
– Norge må satse massivt på forskning og høyere utdanning for å videreutvikle kunnskapssamfunnet og en mer bærekraftig økonomi. Venstre ønsker et skatteskifte fra rød til grønn skatt med blant annet redusert skatt for bedrifter og økte miljøavgifter for å legge til rette for miljøvennlig adferd. Venstre vil ha et såkornsfond, “KlimaTEK”, rettet mot å utløse en rekke av de gode klimaprosjektene vi ser at mange klimagründere og bedrifter trenger finansiering til. Det er et opplegg for et nyskapende og klimavennlig næringsliv, som jeg hadde ønsket at NHO også var klarere på, sier Kongshaug

Etterlyser enda større miljøvilje
-Det er positivt at NHO også fremmer flere tiltak som går i miljøvennlig retning. Disse vil få Venstres helhjertede støtte, men for Venstre er det viktig med et bredt spekter av tiltak slik at finanskrisen og klimakrisen kan løses samtidig, sier Kongshaug. Her kunne NHO med fordel vært enda mer offensive. – Norge har unike forutsetninger innen fornybar energi og har samtidig et av Europas dårligste opplegg for å støtte fornybar energiproduksjon. Her ligger det store muligheter for å sikre arbeidsplasser og skape nye, også i distriktene. Satser vi tungt nok på dette området kan vi få en like stor leverandørindustri knyttet til energisparing og fornybar energiproduksjon, som vi i dag har knyttet til olje- og gassvirksomheten. Dette er en mulighet det haster med å ta i bruk, og her er Venstre og NHO heldigvis på linje, påpeker Kongshaug.

Ny og mer bærekraftig kurs
– Vi trenger nytenkning for å utløse klimaløsningene og som staker ut en ny og mer bærekraftig kurs for Norges økonomi. Venstres næringspolitiske talsmann Leif Helge Kongshaug mener derfor at den kommende krisepakken må ha følgende hovedinnretning:

1. Over halvparten av tiltakene må ha en grønn innretning
2. Satsingen på miljørettet forskning og høyere utdanning må intensiveres
3. Det må opprettes et såkornfond, “KlimaTEK”, for klimagründere og bedrifter som satser på klimaløsninger
4. Et skatteskifte fra rød til grønn skatt med redusert beskatning for bedrifter og økt skatt på forurensing
5. En ambisiøs satsing på fornybare energikilder og energisparing som utløser mange av de gode prosjektene som ligger på vent.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**