Det skal være godt å vara barn

Det var dette Inger Christine Årstad la mest vekt på i sitt innlegg til kommunestyret ved behandlingen av budsjettet. I tillegg understreket hun også at kultur er viktig – ” Slipp kulturen inn ” anbefalte hun. Du kan lese hele innlegget hennes her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstres innlegg til kommunestyret i forbindelse med drift-budsjettet 18/12-08

Ordfører. Gjennom driftsbudsjettet skal vi politikere sette kommunens penger i arbeide.
Nedgangstider fører til nedskjæringer, men Vestre Toten skal fortsatt være en god kommune å bo i.

I media trekkes det fram ett punkt ut av budsjettforslagene vi nå har til behandling. 10
sykehjemsplasser blir omorganisert. Ingen vil dette akkurat nå, – men kommunen har ikke penger til å opprettholde nivået innenfor de rammene vi har til rådighet. Kommunen har en svært dyktig
omsorgssektor med Randi Skare i spissen. Det jobbes med en god omsorgsplan. Politikerne holdes
løpende informert. Venstre er opptatt av valgmuligheter innenfor omsorg. Venstre ønsker derfor
fokus på et variert tilbud innenfor omsorgsplasser for pasientene, til tross for nedskjæringer.

I forbindelse med oppstarten av årets budsjettarbeidet signaliserte Venstre at de ønsket å gi arbeidet en vinkling. Temaet Venstre trakk fram var at «det skal være godt å vara barn i Vestre Toten» -med spesiell fokus på de barna som ikke har noen til å stå opp for seg når det er vanskelig. Innafor omsorg er Venstre fornøyde med at det i budsjettet nå prioriteres midler til et skikkelig avlastningstilbud for de funksjonshemmede barna som trenger det. Vi er glade for å bli hørt når vi foreslo at midler til samordning av tjenester til barn og unge skulle skjermes. Vi er lettet over at vi har fått til et barnevernsbudsjett uten kutt og at ordføreren i sitt forslag delte meningen om å beholde hjemmeveiledningstjenesten fra helsestasjonene – og å beholde den laveste satsen i
barnehagene istedenfor å spare de få kronene ved å innføre enhetssats.

Venstre mener kultur er viktig – også innafor omsorg. Venstre ønsker å sikre tilbudet «Slipp
kulturen inn». Gjennom en liten stilling på kulturkontoret organiseres opptredner fra bygdas
frivillige kulturliv for å glede de som bor på institusjonene. Venstre er også blandt de som mener
Vestre Toten kommune må øke bevilgningene til Mjøsmuseet. Gjøvik, Vestre og Østre Toten har
alle inngått skriftlig avtale om min. Kr. 17.50 pr. innbygger i tilskudd. Gjøvik betaler i tillegg for
Prosjektet Gjøvik gård, Østre Toten gir i tillegg gratis husleie på Kapp. Vestre Toten betaler Kr.
15.00 pr. pers. Vi kan ikke inngå avtaler og ikke innfri forpliktelsene våre. Restbetaling for 2008
bør innbetales + økt betaling for 2009. Venstre foreslår at det i neste års kulturbudsjettet må legges
inn de rundt 30.000,- kronene i økning til Mjøsmuseet.
Venstre mener endel typer kulturarrangement i kommunen egentlig tilhører det frivillige
kulturlivet, eller det profesjonelle kulturlivet gjennom for eksempel statlige og private
støtteordninger. Friluftsfestivalen er et slikt arrangement. Med et stramt budsjett mener Venstre som
flere andre pariter. at frilutfestivalen må fjernes fra kommunens kulturbudsjett og leve sitt eget liv.

En god skole er en fanesak for Venstre. Alle skal ha mulighet til å utnytte sine evner og sin
skaperkraft. Vestre Toten Venstre synes det er inderlig synd at det må skjæres ned på
skolebudsjettet. Vi stiller oss derfor bak ordførerens forslag om at dersom kommunen tilføres økte
ressurser i 2009, skal disse primært brukes til å styrke timeltallet i grunnskolen. Presset på skolen
kan ikke fortsette. Det varsles ikke om bedre tider i Vestre Toten kommune. Venstre mener tiden
nå er moden for å se om endringer i skolestrukturen kan føre til bedre undervisningstilbud i Vestre
Toten. Takk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**