Ein samla politikk for havområda

Utanfor kysten av Norge har vi havområde innanfor vår suverenitet / jurisdiksjon som er langt større enn våre landområde. Havområda våre har hatt, og står framleis framfor, store sikkerheits-, miljø-, transport- og andre næringspolitiske utfordringar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Fylkestingsrepresentant Klaus Iversen

Fylkestingsrepresentant Klaus Iversen

Havet i våre nærområde er av dei største og beste fiskeriområda i verda. Slik sett er havet eit av dei viktigaste "spiskammer" for verdas befolkning. Nordområda får aukande fokus sikkerheits- og transportpolitisk. Vidare vert det ein stadig vanskelegare grenseoppgang mellom olje- og gassektoren og miljø- og fiskeriinteresser.

Dette gjev oss eit særskilt ansvar for å verne om og nytte desse områda på ein samla sett samfunnsbærande måte.

Med dette som bakgrunn krev Venstre i Sogn og Fjordane:

•at regjeringa søker vidare avklaringar av grensespørsmål i Smutthavet og Smuttholet i Barentshavet.
•At ein vernar særleg ømtålege havområde som Lofoten og Vesterålen mot petroleumsverksemd gjennom oppretting av nasjonalparkar til havs.
•at Sogn og Fjordane, med sine "vindressurar", tek aktivt del i forskning og utvikling av offshore vindkraft.
•at fiskerinæringa får tilfredsstillande vilkår for vern om og utnytting av fiskeriressursane.

Kontaktperson:
Fylkestingsrepresentant Klaus Iversen, tlf 91 53 51 64

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**