– En målrettet politikk for avfolking av distriktene

Venstres næringspolitiske talsmann Leif Helge Kongshaug stiller seg undrende til flere av de endringene som Regjeringen — målrettet mot Senterpartiets landsmøte — i dag foreslår når det gjelder bo- og driveplikt i landbruket. — Dette er en målrettet politikk for avfolking av distriktene. Det å tvinge folk til å måtte folkeregistrere seg i en kommune for i det hele tatt å få lov til å bruke eiendommene der, er å gå baklengs inn i framtiden, mener Kongshaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Leif Helge Kongshaug

Foto: Rune Kongsro

– Det blir nærmest noe lett komisk i at Senterpartiet den ene dagen vil gi lettelser i studielån til dem som bosetter seg i distriktene etter endt utdannelse og den neste dagen sier at det imidlertid skal skje med gammeldagse virkemidler som ikke virker. For meg framstår det helt ulogisk når landbruksministeren i en pressemelding i dag mener at det faktum at 40.000 gårdsbruk står ubebodd viser at eiendomspolitikken i landbruket virker etter hensikten, sier Kongshaug.

Meningsfylte jobber
– Jeg deler Senterpartiets ønske om at flere høyt utdannede mennesker skal bo og leve der de måtte ønske — både i distriktene og i byen, men skal vi lykkes med dette er det helt andre virkemidler enn en liten lettelse i studiegjeld som må til. Høyt utdannede mennesker vil etterspørre meningsfylte jobber. Der ligger utfordringen. Og morgendagens arbeidsliv og arbeidsplass vil ikke være en åtte-til-fire-jobb på et fast arbeidssted, men mye mer fleksibelt og hvor skillet mellom jobb og fritid, mellom arbeidsplass, hjem og fritidsbolig vil være mye mindre enn i dag. Mange vil kunne jobbe delvis fra en arbeidsplass, delvis hjemmefra eller fritidsbolig. Men i Senterpartiets framtidsvisjon skal de tydeligvis være lenket fast uten muligheter for fleksibilitet, sier Kongshaug.

Steinhytte

Foto: B.Aartun

Bolyst
Venstre vil derfor gå motsatt vei av Senterpartiet. Venstre vil myke opp det statlige bopliktsregelverket for landbrukseiendommer. Venstre vil ha en mer aktiv bosettingspolitikk for de landbrukseiendommene som i all hovedsak er et sted å bo. – Det bør først og fremst være lyst og engasjement til å drive gårdsbruk som er drivende for om en ønsker å overta en landbrukseiendom, ikke boplikt og arv. Gjennom fødsel gis det i dag i odelsloven fortrinnsrett til nesten 80 prosent av landbrukseiendommene i Norge. Venstre mener det bør bli enklere å få kjøpt landbrukseiendom, sier Kongshaug.

Opphev delingsforbudet
Venstre mener dagens forbud mot å dele opp en eiendom som brukes eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk er et lite treffsikkert virkemiddel for å sikre forsvarlig drift og samfunnsnyttig bruk av arealressursene. En oppheving av delingsforbudet vil legge til rette for gode løsninger i eier- og bruksutvikling og en bruk av arealene som vil være i samsvar med en framtidsrettet landbrukspolitikk og en framtidsrettet distriktspolitikk som i mye større grad vil appellere til unge mennesker etter endt utdannelse, hevder Kongshaug.

Kongshaug viser til at Venstre har og vil fremme følgende forslag i Stortinget:
• Begrense den statlige boplikten og prisreguleringen for landbrukseiendommer.
• La kommunene innenfor et nasjonalt regelverk ha stor grad av fleksibilitet i å fastsette egne grenser for boplikt.
• Fjerne odelsloven.
• Fjerne delingsforbudet i jordloven.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**