Gjennomslag om krisemidler og sommerjobb

Kommunestyret støttet Venstres forslag om krisemidler. sommerjobb prosjekt og lærlinger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Fem statsministre

Fem statsministre
Foto: B.Aartun

KOMMUNESTYRESAK 015/09-
TILTAK FOR ARBEID I RINGSAKER KOMMUNE – DISPONERING AV MIDLER

Venstre i Ringsaker vil komme med et forslag til denne saken, under "Vurdering:" i sakens ordlyd står det:

Frie inntekter – Som det fremgår av tabellen foran vil Ringsaker kommune motta 6,655 mill. kroner i økte frie inntekter. I tillegg vil kommunen får kompensert for anslått svikt i skatteinntekter med 7,002 mill. kroner. Midlene vil bli overført gjennom rammetilskuddet. Som omtalt foran vil inntektsøkningen bedre kommunesektorens finansielle stilling, men vil også kunne dekke økte utgifter som følge av investeringer i skole- og svømmeanlegg og bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser i 2009.
Rådmannen har i forslaget til budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 (blå bok) redegjort for sikkerheten i det økonomiske opplegget som følge av nasjonal og internasjonal finansuro. Bl.a. ble det pekt på at inntektsanslagene i budsjettet raskt kan endre seg og at sosialhjelpsutgiftene kan stige som følge av økt arbeidsledighet. Regjeringens tiltakspakke ser ut til å redusere usikkerheten ved skatteanslaget. En forventer at Regjeringen vil følge skatteinngangen nøye og komme tilbake til skatteinntektenes utvikling i revidert nasjonalbudsjett som legges frem medio mai.
Sosialtjenesten har i 2008 hatt en økning i utgiftene til sosialhjelp. Flere sammenfallende faktorer kan forklare denne utviklingen. Enheten opplever at ytelsene fra NAV- trygd og NAV- arbeid har blitt vanskeligere tilgjengelig, mindre fleksible og mindre lokalt tilpassede.
Omorganiseringen i NAV, med opprettelse av forvaltningsenheter på fylkesnivå som skal fatte alle vedtak, har medført vesentlig lengre saksbehandlingstid, fra en til seks måneder.
Dette fører igjen til lengre stønadsperioder på sosialhjelp. I tillegg har det vært en vekst i antallet mottakere av sosialhjelp. Det er grunn til å anta at denne utviklingen vil øke i takt med forventet vekst i arbeidsledighet. Rådmannen mener at en andel av de økte frie inntektene bør reserveres sosialhjelpsbudsjettet, og vil i første omgang anbefale at det gjennom en fondsavsetning i 2009 settes av 1,5 mill. kroner av merinntektene til evt. økning av budsjetterte sosialhjelpsutgifter.
Det gjøres en vurdering av å styrke sosialhjelpsbudsjettet når en har en oversikt over situasjonen etter både 1. og 2. tertial.
Statistiske tall fra sosialtjenesten i Ringsaker og ifra NAV arbeid viser at mange ungdommer nå IKKE er i arbeid eller virksomhet, men mange mottar passiv sosialhjelp. Tall for februar i år i forhold til 2008 viser en sterk økning. Blant unge registrerte ved NAV Ringsaker arbeid viser det seg en økning på 150 % unge mellom 16- 24 år. Ca 75 % av disse ungdommene har lavt utdanningsnivå. En tredel av dem svarer også at de har liten eller ingen arbeidserfaring.
Venstres tilleggsforslag:
"Av de 1 500 000,- kroner avsettes 500 000,- til et prosjekt for ungdom mellom 16- 24 år. Midlene benyttes til et sysselsettingsprosjekt sommeren 2009. Dette vil gi en del av ungdomsgruppa arbeidserfaring samtidig med at de kan få godtgjørelse for det arbeidet de da gjør."
Venstre vil foreslå at Ungdomskontakten i kommunen kan administrere prosjektet i samarbeid med andre resultatenheter i kommunen. Her er oppgaver som kan løses av de unge. Dette vil være et meget godt bidrag til å bidra til sysselsetting og erfaring, og det som Regjeringen uttrykker: " for å bidra til å redusere utslagene i sysselsetting og ledighet".

Ringsaker, 02.03.09
Mvh
Sjur J Alhaug
Folkevalgt for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**