Helhetstenkning om fjellet

Folkevalgt Sjur Alhaug stiller spørsmål til ordfører

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Sognefjellet

Foto: B.Aartun

Til ordfører Anita Ihle Steen.

Jeg ønsker å stille noen spørsmål til ordfører knyttet til ulike konsekvenser rundt den nye VA- ledningen til fjellet (Sjusjøen) som jeg ønsker besvart i kommunestyret.

Det er gjort vedtak i kommunestyret om framføring av ny VA- ledning til fjellet som skal følge en trasé. Denne er vedtatt lagt gjennom Næroset og skal for øvrig knytte flere boliger i bygda til denne ledningen. Jeg vet at planarbeidet er i gang. Jeg er klar over at grunneierne i tillegg til kommunen skal forskuttere betydelige beløp for at ledningen skal realiseres; Brøttum allmennings andel er det jeg tenker spesielt på.

Når kan denne ledningen bli påbegynt?

Ved å bygge en barnehage i Næroset er det viktig at det skal føres fram offentlig VA- ledning dit.

Vil dette ha betydning for å sette i gang en rask start på bygging av ledningen? Kommunen er lovpålagt å ha full barnehagedekning ifra høsten 2009. Næroset har disponibel tomt, kan dette ses på som en hastesak for å innfri full barnehagedekning?

På et foreldremøte i Næroset i forbindelse med saken om utbygging av barnehage der, ble det lagt fram planer for utbygging av boliger i sentrum av Næroset. Byggmester Jon Kaashagen har fremmet planer for avdeling for byggesaker i kommunen om ca 30 boenheter, og han blir møtt med at mye er avhengig av denne VA- ledningen.

Hvor står Kaashagen sin sak i dag? Og hva mener ordfører en slik utbygging betyr for lokalmiljøet i Næroset og kommunen i helhet?

Aksel Harby ved KIWI Næroset, la i samme møte fram sine tanker om muligheter for å bygge en ny dagligvareforretning i Næroset, hans forretning er blitt for liten. Dette medfører at også han er avhengig av å vite når en ledning blir lagt.
Det må være interessant for kommunen at det bygges en dagligvareforretning med betydelig potensial i marked og arbeidsplasser i et bygdesentrum som Næroset.

FAU ved Fagernes skole har gjort henvendelse til kommunen om å sikre skolevegen for elevene, og se på mulighetene for bygging av en gang- og sykkelveg i samme arbeidsprosess som VA- ledningen. De har fått svar om at det ikke vil bli innarbeidet i planer eller budsjett i inneværende periode.

Går det likevel an å tenke en tilrettelegging i et lengre perspektiv i planprosessen for en gang- og sykkelveg??

I forbindelse med rulleringen av "Trafikksikkerhetsplanen 09- 13 for Ringsaker kommune" ga Venstre en høringsuttalelse knyttet til at en bør se de ulike planene i sammenheng ved å sikre vegen til fjellet og se en bedre skoleveg for elevene og andre med gang- og sykkelveg ved trasévalg av VA- ledningen. Uttalelsen ligger ved saken, men denne planen er utsatt til høsten, hva er årsaken til det? Kan vi prioritere disse sakene i sammenheng?

Kan en som politiker ha forventning om å se ulike planer og utbyggingsprosjekter i sammenheng slik at det kan være mer kostnadseffektivt for kommunen? Og kan man samarbeide med Statens vegevesen som vegansvarlig i forhold til en gang- og sykkelveg etter hovedvegen til fjellet?

Ring Moelv, 24.03.2009.

Mvh Sjur J Alhaug
Folkevalgt for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**