Energiloven: Brudd med klimaforliket, men også positive elementer

– Krefter i regjeringspartiene har lovet at de ville bruke den varslede gjennomgangen av energiloven til en radikal omlegging. De har heldigvis ikke nådd fram. Hovedprinsippene loven bygger på videreføres, og det er bra for en effektiv utnyttelse av ressursene og for strømbrukerne, uttaler Venstres Gunnar Kvassheim, leder for Stortingets energi- og miljøkomité.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Regjeringen har foreslått endringer i energiloven som er positive, men det er også viktige punkter hvor man ikke leverer, og det legges også opp til brudd med et viktig punkt i klimaforliket, påpeker Gunnar Kvassheim.

– Regjeringen foreslår tiltak for å bidra til mindre strømtap i overføringsnettet for elektrisitet, men ambisjonsnivået er langt unna det som følger av klimaforliket. Jeg er overrasket over at regjeringen kunne være med på disse formuleringene i klimaforliket for så å argumentere sterkt for at dette blir for krevende bare kort tid etter, legger han til.

– Venstre er inneforstått med at reduksjon av strømtap i nett er krevende. Vi vil allikevel legge press på regjeringspartiene i forbindelse med behandlingen av saken Stortinget for å få hevet ambisjonsnivået på dette område, uttaler han.

Positivt om tilknytningsplikt
– Dette er positivt at regjeringen foreslår tilknytningsplikt for nett til småkraftverk og vindkraftverk. Her følger regjeringen opp klimaforliket. Mange gode prosjekter sliter med usikkerhet knyttet til fremføring av nett, særlig i grisgrendte strøk. Dette tiltaket vil legge til rette for økt produksjon av fornybar energi, legger Kvassheim til.

 Kvassheim savner forslag fra regjeringen om nye regler for kraftlinjer som åpner for alternativer til luftspenn

Kvassheim savner forslag fra regjeringen om nye regler for kraftlinjer som åpner for alternativer til luftspenn
Foto: Microsoft

Savner nye regler for sentralnettet
– Det er positivt at regjeringen foreslår å styrke hensynet til miljøet ved kabling i distribusjonsnettet, men Venstre savner nye regler for fremføring av kraftlinjer i sentralnettet som i større grad åpner for andre løsninger enn luftspenn i områder med viktige natur og friluftslivsverdier.

– Vi hadde forventet et opplegg som foreskriver økt bruk av jord- ellers sjøkabel i konfliktområder, der hvor slik kabling kan redusere belastningen på miljøverdiene og ikke bare et opplegg med avbøtende tiltak slik regjeringen legger opp til. Det er skuffende at regjeringen enda ikke har fulgt godt nok opp løftene om en ny kurs på dette området, avslutter Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**