Landsmøtet — Oppvekst og integrering henger sammen

Venstres landsmøte vil styrke integreringen av barn gjennom å øke tilgjengeligheten til viktige læringsarenaer. — Et viktig tiltak for integrering i et flerkulturelt samfunn, mener Lars-Henrik Paarup Michelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lars-Henrik Paarup Michelsen

Språk er en nøkkel til integrering, og det norske språk er en av de viktigste faktorene for den enkeltes muligheter videre i livet i Norge. – Venstre mener norskopplæring må prioriteres blant annet for å gi økt innsikt om det norske samfunnet, forteller Paarup Michelsen. – Språk er viktig i et globalt arbeidsmarked. Et mangfold av språk er en stor ressurs for Norge, mener Paarup Michelsen.

Alle barn i Søgne bør ha tilbud om barnehageplass.

– Dialog essensielt
Det er viktig å møte det flerkulturelle samfunnet med dialog, men Venstre vil alltid kjempe for de universelle menneskerettighetene, og aksepterer ikke brudd på disse hverken i forhold til barns rettigheter, kvinners rettigheter, homofiles rettigheter eller religionsfriheten. — Vi må styrke innvandrerbarns muligheter for å stå imot undertrykkelse, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse gjennom større fokus på disse temaene i grunnskolen, konkluderer Paarup Michelsen.

Venstre vil styrke integreringen i oppveksten ved å:
Satse på intensiv norskopplæring i skolen. De frivillige tilbudene for gratis leksehjelp må styrkes.
Ha morsmålundervisning som 2. fremmedspråk. For å sikre kvaliteten på undervisningen må det stilles krav til morsmållærerne om pedagogisk kompetanse.
Styrke læreres kunnskaper om minoritetskulturer.
Tilby gratis kjernetid i barnehage og skole for alle som trenger ekstra norsktrening.
Informere minoritetsforeldre om gevinsten av at barna går i barnehage.
Sette i gang tiltak som hindrer at barn som er norske statsborgere ikke får tilstrekkelig skolegang når foreldre flytter barnet til land som ikke kan tilby en god nok skole..
Sette inn målrettede tiltak for at flere innvandrerforeldre deltar på foreldremøter.
Sørge for åpenhet og kontroll av finansiering av friskoler for å sikre at økonomiske hensyn ikke påvirker skoler til å drive i strid med regelverket.
Det må gjennomføres hyppige og uanmeldte tilsyn av friskoler for å sikre at skolene er kjent med læreplaner, og har pedagogisk utdannet personell.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**